Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 51075,1)

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ LED

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ LED

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Α ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΠΝΑι Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντικό όφελος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Γ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Δ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Ε ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Z ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΣΤ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας ΑΡΧΕΙΟ XML

 

12-1-2018 ——————————

Διευκρινήσεις (υπ’ αριθ .1) επί του διαγωνισμού

19-1-2018 ——————————

Διευκρινήσεις (υπ’ αριθ .2) επί του διαγωνισμού