Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει  Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016,   για την  « Προμήθεια   Η/Υ και λοιπών υλικών για την ΠΕ Δωδ/σου για ένα έτος ».

Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών                   :  24/09/2021 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 00:01

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 05/10/ 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 21:00 μμ

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών :  08/10/ 2021 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00πμ

 Η ενδεικτική δαπάνη για το έργο  είναι  120.000,00 € με Φ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους με υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2021 το ποσό των 120.000,00 €.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ

 

image_print