Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ προτίθεται να προμηθευτεί είδη γραφικής ύλης για τις Υπηρεσίεςτης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο Νομό Κυκλάδων (έδρα και Περιφερειακές Ενότητες) με κριτήριοκατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, προϋπολογισμού εξήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (69.600,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%.

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ1Π7ΛΞ-ΨΥΟ