«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ»- Ομάδα 4 : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, προϋπολογισμού ,00 € συν Φ.Π.Α. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ /ckfinder/userfiles/files/ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ-ΟΜΑΔΑ