ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Βασικά στοιχεία

Το έργο Rural Broadband θα υλοποιηθεί ακολουθώντας τη διαδικασία Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την ανάπτυξη των σχεδιαζόμενων υποδομών δικτύου στις περιοχές-στόχους και την παροχή αξιόπιστων και σύγχρονων ευρυζωνικών υπηρεσιών στον πληθυσμό των περιοχών αυτών, υιοθετώντας ένα μοντέλο που θα επιτρέψει τη βιώσιμη αξιοποίηση και λειτουργία των υποδομών σε μακροπρόθεσμη βάση, ενθαρρύνοντας παράλληλα τον ανταγωνισμό. Το μοντέλο επένδυσης για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου ΣΔΙΤ στηρίζεται στη βάση λογικής DBFO (Design, Build, Finance, Operate),και αφορά ολική δημόσια χρηματοδότηση του κεφαλαιουχικού κόστους (Capex). Οι Ιδιωτικοί Φορείς Σύμπραξης (ΙΦΣ) (έως 3 βάσει του αρχικού σχεδιασμού) που θα επιλεγούν μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, θα κληθούν να αναπτύξουν, να θέσουν σε λειτουργία (μορφή BOT) και να διαχειριστούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ένα δημόσιο δίκτυο ευρυζωνικών υποδομών, το οποίο θα υποστηρίζει την παροχή ευρυζωνικών υποδομών σε παρόχους τηλεπικοινωνιών για προσφορά τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προς τελικούς χρήστες (πολίτες και επιχειρήσεις).

Η δράση  χρηματοδοτείται από τα  ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» και το «ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους καθώς και από Ιδιωτική Δαπάνη προερχόμενη από τους υποψήφιους αναδόχους του έργου.

Η Δημόσια Δαπάνη ύψους 161.077.032 € θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ως συνεισφορά για τη χρηματοδότηση της Α Φάσης της Σύμπραξης. Η δημόσια δαπάνη αφορά ποσά χωρίς ΦΠΑ.

Η Δημόσια Δαπάνη κατανέμεται σε τρείς γεωγραφικές ενότητες, στις οποίες και έχει κατατμηθεί, μετά από ενδελεχείς τεχνο-οικονομικές μελέτες, το σύνολο των περιοχών της παρέμβασης για λόγους διασφάλισης του ανταγωνισμού.

Στόχοι του έργου

Ø      Επαρκής ευρυζωνική κάλυψη των λευκών αγροτικών περιοχών

Ø      Δυνατότητα παροχής αξιόπιστων και οικονομικά προσιτών υπηρεσιών ευρυζωνικότητας στους τελικούς χρήστες (σε ό,τι αφορά στην ταχύτητα, στην ποιότητα και στην τελική τιμή προς τους καταναλωτές).

Ø      Ανάπτυξη μιας ισχυρής και ανθεκτικής στο χρόνο δικτυακής υποδομής σύμφωνα με τη Ψηφιακή Ατζέντα 2020

Ø      Ικανότητα ουσιαστικής ενθάρρυνσης του ανταγωνισμού και αποτροπή οποιουδήποτε μεμονωμένου παρόχου από το να αποκτήσει ειδικά πλεονεκτήματα έναντι των υπολοίπων. Επαρκής κρατικός έλεγχος των αρχών λειτουργίας του δικτύου.

Ø      Ενθάρρυνση και διευκόλυνση υφιστάμενων παρόχων υπηρεσιών δικτύου

 

Γενικές Αρχές – Τεχνολογικά Χαρακτηριστικά έργου

Οι υποδομές που θα αναπτυχθούν θα πρέπει να διασύνδεουν τελικούς χρήστες (κατοικίες) σε λευκές περιοχές (οικισμούς του πεδίου εφαρμογής του έργου) με προκαθορισμένα περιφερειακά σημεία συγκέντρωσης. Συγκεκριμένα, το συνολικό δίκτυο που θα αναπτυχθεί, θα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

Ø      Δίκτυα τοπικής πρόσβασης (last mile access), αποκλειστικά στις οριζόμενες ως λευκές περιοχές, όπου δεν υπάρχει αντίστοιχη υφιστάμενη υποδομή για σύνδεση στο ίντερνετ.

Ø      Δίκτυα οπισθόζευξης (backhauling) ή αλλιώς «συνάθροισης και πολυπλεξίας», που θα συνδέουν τα δίκτυα τοπικής πρόσβασης των λευκών περιοχών με τα περιφερειακά σημεία διασύνδεσης – RIX, διασχίζοντας λευκές ή / και άλλες περιοχές.

Ø      Συγκεκριμένα σημεία «τερματισμού» των δικτύων οπισθόζευξης και συγκέντρωσης της σχετικής δικτυακής κίνησης (RIX).

Το δίκτυο που θα αναπτυχθεί θα περιλαμβάνει τις παθητικές υποδομές καθώς και όλο τον απαιτούμενο ενεργό εξοπλισμό για την παροχή των προβλεπόμενων στο παρόν έργο υπηρεσιών και την ταυτόχρονη τήρηση των όρων του SLA που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη.

Προσφερόμενες Υπηρεσίες Χονδρικής:

Επίπεδο 1ο: Υπηρεσίες πρόσβασης σε παθητικές υποδομές και ευκολίες του δικτύου

Επίπεδο 2ο: Υπηρεσίες χωρητικότητας

Επίπεδο 3ο: Υπηρεσίες χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης (bit-stream)

·        Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση Class Α:

1.       Τουλάχιστον 30Mbps στην κατερχόμενη ζεύξη (download).

2.       Τουλάχιστον 4 Mbps στην ανερχόμενη ζεύξη (upload)

3.       Αναλογία υπερκάλυψης (contention ratio) 1:20

4.       Διαθεσιμότητα 99%.

·        Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση Class B:

1.       Τουλάχιστον 8Mbps στην κατερχόμενη ζεύξη

2.       Τουλάχιστον 1 Mbps στην ανερχόμενη ζεύξη

3.       Αναλογία υπερκάλυψης (contention ratio) 1:40

4.       Διαθεσιμότητα 99%.

 

Συγκεκριμένα, ένας οικιακός χρήστης που βρίσκεται σε οικισμό “RURAL”, θα μπορεί να συνδέεται στο διαδίκτυο με ταχύτητες άνω των 8Mbps (download) και τουλάχιστον 1MBps (upload), δηλαδή ταχύτητες ικανές να καλύψουν όλες τις απαιτήσεις για τις υπάρχουσες διαδικτυακές υπηρεσίες, καθώς και ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες (e-GOV, όπως πχ ηλεκτρονική συνταγογράφηση, TAXISNET, e-paravolo, κοκ). Περαιτέρω, κατά τη διάρκεια της Β’ Φάσης του έργου οι κάτοικοι στις περιοχές παρέμβασης θα μπορούν να συνδέονται με ταχύτητες τουλάχιστον 30Mbps(download) και 4Mbps (upload).

H συνολική διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης ορίζεται σε διακόσιους τέσσερις (204) μήνες (ή 17 έτη) από την «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος» της Σύμπραξης.

Ø      Φάση Α (Build):

1.       Αφορά στην ανάπτυξη του δικτύου και ολοκληρώνεται με την επιτυχή θέση αυτού σε επιχειρησιακή λειτουργία.

2.       Η μέγιστη διάρκειά της ορίζεται στους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της σύμβασης Σύμπραξης.

Ø      Φάση Β (Operate):

1.       Αφορά στη διαχείριση, εμπορική εκμετάλλευση του δικτύου και στην παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών. Επίσης, περιλαμβάνει τις περαιτέρω επεκτάσεις του δικτύου κατά τη φάση αυτή.

Η Φάση Β ολοκληρώνεται με την παρέλευση εκατόν ογδόντα (180) μηνών μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή της Α φάσης

 

Perioxes_RURAL_BROADBAND.pdf

 

/ckfinder/userfiles/files/ΓΓΤΤ-ΨηφΣυγκλιση_ΕνημΠεριφ_ΕργοRURAL.pdf

image_print