ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ

                                                                                                    Νίσυρος, 02/06/2017

                                                                Αρ. Πρωτ. 1680

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ  

 

Ο Δήμαρχος Νισύρου

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ενός απορριμματοφόρου με ηλεκτροκίνηση, σύμφωνα με το άρθρ.117 του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές σε ενιαίο έντυπο προσφοράς με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία θα προκύψει από τη συσχέτιση της βαθμολόγησης τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των Προσφερόντων και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών, προϋπολογισμού  ,00 Ευρώ με το Φ.Π.Α.

 

 Αρ. πρωτ. 3936/2016 μελέτη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΑΔΑΜ: 17REQ006180527

 

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ ( ΑΦΜ 099269211)

Είδος αναθέτουσας αρχής: ΟΤΑ

Δ/νση: Μανδράκι Νισύρου, 85303

Τηλ.: 2242360501

Telefax: 2242031330

E-mail: nisyros2@,

Κωδικός NUTS: EL421

Ιστοσελίδα:

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στις διευθύνσεις διαδικτύου , , , .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τον Δήμο Νισύρου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών δωρεάν. Συμπληρωματικές πληροφορίες θα δίνονται στο τηλ. 2242360515, fax 2242049535, πληρ. Άννα Κετσέ.

3. Κωδικός CPV: 34144510-6 «Οχήματα περισυλλογής απορριμμάτων».

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου με ηλεκτροκίνηση.

5. Προσφορές: Γίνονται δεκτές προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών. Η γλώσσα σύνταξης προσφορών είναι η ελληνική.

6. Χρόνος ισχύος της σύμβασης: Η παράδοση του οχήματος ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και δεν θα υπερβαίνει τους τρεις(3) μήνες.  

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα και διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην κατασκευή ή εμπορεία οχημάτων και μηχανημάτων σχετικά με το υπό προμήθεια όχημα.

8. Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 14/06/2017, ημέρα Τετάρτη και Ώρα παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 12:30 π.μ. . Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

9. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφέροντες δεσμεύονται με την προσφορά τους για διάστημα τεσσάρων μηνών, από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

10. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου. Σχετικές η υπ’ αριθ. 60/2017(ΑΔΑ:ΨΥΔ3ΩΚΜ-ΒΘΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης) και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 176/2017(ΑΔΑ:7ΘΑΤΩΚΜ-16Γ).

11. Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού και κατά πράξεων της αναθέτουσας αρχής υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.

12. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του Δήμου και της Π.Ν.ΑΙ. και στον τοπικό τύπο.  

 

                                                                             

                                                                                             Ο Δήμαρχος

 

 

                                                                                                        Χριστοφής Ι. Κορωναίος     

 

 

Το πλήρες κείμενο με ΑΔΑ.