Προκηρυξη προμήθειαςυλικών εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας (Επινώτιων πυροσβεστήρων) Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς βρίσκεται αναρτημένο με την Προκήρυξη εδώ και σε μορφή word εδώ.

  Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Περιφερειακό Κατάστημα (Πλ. Λαϊκής Κυριαρχίας) στις 09/11/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών). Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών.

Δρόσος Θανάσης

Γεωλόγος ΠΕ

προϊστ. Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αιγαίου

image_print