Προκήρυξη προμήθειας υλικών εξοπλισμού εθελοντικών οργανώσεων Περιφέρειας Ν. Αιγαίου (Π.Ε. Κυκλάδων και Π.Ε. Δωδεκανήσου).

Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς βρίσκεται αναρτημένο με την Προκήρυξη εδώ και σε μορφή word εδώ.

   Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Περιφερειακό Κατάστημα (Πλ. Λαϊκής

Κυριαρχίας) στις 08/11/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών). Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών.

 

Δρόσος Θανάσης

Γεωλόγος ΠΕ

προϊστ. Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αιγαίου

image_print