Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου) προκηρύσσει  πρόχειρο διαγωνισμό  ανάδειξης μειοδότη προμήθειας  κλιματιστικών (κωδικός CPV :  425100004 κλιματιστικός και ψυκτικός εξοπλισμός )  στα πλαίσια του έργου  « Δημιουργία  Ιπποκράτειου περιβαλλοντικού πάρκου ιστορίας της Ιατρικής στη νήσο Κω » προϋπολογισμού 38.832,30 € με το φπα.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την  25/06/2019 ημέρα Τρίτη  στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής παραλαβής και Αξιολόγησης Προσφορών που θα συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό.

΄Ωρα παραλαβής των προσφορών του διαγωνισμού ορίζεται η 11.00΄ πρωϊνή της ημέρας αυτής. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται.

Όλοι οι όροι και απαιτήσεις της διακήρυξης είναι υποχρεωτικοί. Η μη τήρησή τους καθιστά απαράδεκτη την προσφορά του υποψηφίου και την αποκλείει από οποιαδήποτε αξιολόγηση.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

 

 

19PROC005103782

19REQ005103257 /  Ω66Π7ΛΞ-ΘΔ2

ΩΙΕ27ΛΞ-ΙΔ0

 

 

 

image_print