Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016, για το έργο «Κατασκευή Περιπτέρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την έκθεση World Travel Market του Λονδίνου 2020».
 
Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Α/Α Συστήματος : 91433 / 2020
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 08/05/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 πμ
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 15/05/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 μμ
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών : 22/05/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ
 
Η ενδεικτική δαπάνη για το έργο είναι 162.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους με υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2020 το αντίστοιχο ποσό με το φπα .
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – 3 Οκτωβρίου 2023
https://www.pnai.gov.gr/archives/oldposts/prokiryxi-kataskevi-peripterou-tis-perifereias-notiou-aigaiou-gia-tin-ekthesi-world-travel-market-tou-londinou-2020