ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΑΔΑ : ΩΦΓ57ΛΞ-6ΗΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Α/Α Συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ :  108434 / 2021

Ηλεκτρονικός κάτω των ορίων ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μελανιών ( μη ανακυκλωμένων) για την Περιφ.Ενότητα Δωδ/σου για ένα έτος 

Συνολικός προϋπολογισμός με φπα : ,00 €

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

06-04-2021