ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΑΔΑ : ΩΦΓ57ΛΞ-6ΗΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Α/Α Συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ :  108434 / 2021

Ηλεκτρονικός κάτω των ορίων ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μελανιών ( μη ανακυκλωμένων) για την Περιφ.Ενότητα Δωδ/σου για ένα έτος 

Συνολικός προϋπολογισμός με φπα : 118.300,00 €

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

06-04-2021 Διευκρίνιση προς τους οικονομικούς φορείς : Για την  είσοδο στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ απαιτείται το διαπιστευτήριο της εφαρμογής (username + password) προκειμένου να αναζητήσετε το διαγωνισμό και να ξεκινήσετε το προσχέδιο της προσφοράς σας .

 

image_print