Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει  Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή)  , σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016  για την ανάθεση  υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, για τα σχολικά έτη 2017-2018-2019, συνολικού προϋπολογισμού 1.478.722,22 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. ( 24% για Ρόδο-Κάρπαθο και 17%  για τα υπόλοιπα νησιά) (CPV 60130000-8 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών)

 

————————————

(12-9-2017) Διευκρινίσεις (υπ’αριθ .1) επί της Διακήρυξης « Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Δωδ/σου για τα σχολικά έτη 2017-2018-2019».

 

 

 

image_print