ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                                             ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 19 / 10 / 2017           

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ                                       ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 123657/9648

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  

 

Ταχ. Δ/νση      : Σ. Καράγιωργα – Ερμούπολη                             ΠΡΟΣ:  Π.Α.

Ταχ. Κωδικας  : 841 00 – Σύρος

Τηλέφωνο       : 2281081505

Πληροφορίες  : alexios.marantzidis@1730.syzefxis.gov.gr

 

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ

                                               

     Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 130/2010 (ΦΕΚ 223/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

3. Την 28417/3299/09-03-2016 (ΦΕΚ Β1134/20-04-2016) απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου <<περί εξουσιοδότησης υπογραφής με εντολή περί  Περιφερειάρχη¨ .

4. Τις διατάξεις του ΝΔ 1244/1972, του ΠΔ 271/1976, του Ν. 1780/1988 και του Ν. 2801/2000.

5. Την ΥΑ 68000/763/18-12-2002 ¨Κανονισμός Λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου¨.

6. Την ΥΑ 38200/1136/02-09-2011¨Κανονισμός Λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου¨.

7. Την ΥΑ 25000/740/Φ.1 14-06-2011 ¨Αναπροσαρμογή παραβόλων και τελών ¨

8. Την Υπουργική Απόφαση 10800/310/4-3-2013 με θέμα <<Τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου) ( ΦΕΚ638Β/21-03-2013)

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

           

 Προκηρύσσουμε εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις παρακάτω ημερομηνίες :

1)  06-11-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Μεταφορών & Επικοινωνιών Άνδρου.

2)  07-11-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Μεταφορών & Επικοινωνιών Τήνου.

3)  13-11-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Μεταφορών & Επικοινωνιών Μήλου

4)  27-11-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Μεταφορών & Επικοινωνιών Πάρου.

5)  09-12-2017 ημέρα Σάββατο και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Μεταφορών & Επικοινωνιών Θήρας.

6)  13-12-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Κυκλάδων, τα οποία βρίσκονται στην Ερμούπολη Σύρου.

 

 Αιτήσεις γίνονται δεκτές τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας των εξετάσεων. 

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός υποψηφίων (τρείς), για την διενέργεια εξετάσεων σε κάθε ένα από τα ανωτέρω νησιά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν σε επόμενη ημερομηνία εξέτασης σε νησί της επιλογής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Υπηρεσίας μας και στο τηλ. 2281081505 (αρμόδιος Αλ. Μαραντζίδης).  

 

                                                                                         Ο Προιστάμενος της Δ/νσης

                                                                                       

 

                                                                                             ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

Πίνακας Αποδεκτών                                                                      

1. Τμήματα Μεταφορών & Επικοινωνιών Κυκλάδων

2. Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Κυκλάδων                                

3. Σύλλογο Ραδιοερασιτεχνών Νάξου

image_print