Προκήρυξη  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016  για το έργο   «: Ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδένδρων στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 στο Νομό Δωδεκανήσου  » (CPV 77100000-1 Γεωργικές Υπηρεσίες).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται κατωτέρω, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

? Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. α/α συστήματος  71824  / 2019

? Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών                   :  21/03/2019 ημέρα  Πέμπτη και ώρα 00:01

? Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 08/04/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μμ

? Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών   : 12/04/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ

 Η ενδεικτική δαπάνη για το έργο είναι  204.222,09 € με Φ.Π.Α. 13% και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του  Προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2019.

 

Περίληψη δικήρυξης δημοπρασίας

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ

 

 

image_print