Προκήρυξη  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016,   για το έργο « Ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας γραφείων ΠΕ Δωδ/σου (Ρόδου, Κω, Καλύμνου, Καρπάθου)  για δύο έτη».

-Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 139319)

-Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών                   :  17/09/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 00:01

-Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 28/09/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 21:00 μμ

-Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών   : 01/10/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ

 Η ενδεικτική δαπάνη για το έργο  είναι  191.910,00 € με Φ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους με υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2021 το ποσό των 23.989,00 €.

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

ΕΕΕΣ

image_print