Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016, για το έργο «Κατασκευή Περιπτέρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την έκθεση World Travel Market του Λονδίνου 2018 ».

 

Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 63503 / 2018

 

Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 10/09/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 00:01

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 20/09/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 μμ

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών : 26/09/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ

Η ενδεικτική δαπάνη για το έργο είναι 162.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ (συμπιεσμένο αρχείο .rar)

 

image_print