Με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση του εξοπλισμού της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Σύρου,  μέσω της προμήθειας υψηλής ποιότητας σύγχρονου εκπαιδευτικού εξοπλισμού ο οποίος θα ανταποκρίνεται τόσο στις απαιτήσεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας όσο και στο σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον της ναυτιλίας,  η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ενέκρινε τα τεύχη διακήρυξης και την διαδικασία με την οποία θα προκηρυχθεί το έργο «Αναβάθμιση RADAR – ARPA σε προσομοιωτή γέφυρας και προσομοιωτής χειρισμού υγρού φορτίου».

Το εν λόγω έργο αποτελεί υποέργο της Πράξης : «Εξοπλισμός Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Σύρου», επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 500.000 ευρώ, η οποία, με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», με δικαιούχο το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων Σύρου, παρέχει επαγγελματική κατάρτιση για ειδικευμένες θέσεις  εργασίας στο επάγγελμα Πλοιάρχου Ε.Ν.

Στις  εγκαταστάσεις  της  Σχολής  παρέχεται  στους  σπουδαστές η απαραίτητη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, ώστε με την αποφοίτησή τους και λαμβάνοντας το  δίπλωμα  Πλοίαρχου  Γ ?  τάξης,  να  έχουν  δυνατότητα  να  ανταποκριθούν  στις  απαιτήσεις  της  θέσης  τους  σε εμπορικά  πλοία,  που  διαθέτουν  εξοπλισμό  ακόμη  και  της  πλέον  σύγχρονης  τεχνολογίας  (συστήματα  αυτοματισμού, δορυφορικής επικοινωνίας, δορυφορικής ναυτιλίας κ.α). Το παρόν έργο αφορά στην προμήθεια

κατάλληλου εκπαιδευτικού εξοπλισμού (συσκευές, μηχανήματα) στην Α.Ε.Ν Σύρου. Τα υπό προμήθεια είδη  αφορούν  στον  εκσυγχρονισμό  και  στην  αναβάθμιση  εκπαιδευτικών  μέσων  διδασκαλίας  των  υπαρχόντων  εργαστηρίων εκπαίδευσης με σύγχρονο εξοπλισμό και είναι τα παρακάτω:

  • Αναβάθμιση του υπάρχοντος συστήματος RADAR ARPA σε σύστημα προσομοίωσης χειρισμών γέφυρας πλοίου  με τρεις (3) γέφυρες και ένα (1) σταθμό εκπαιδευτή. Ο σκοπός της αναβάθμισης τoυ υφιστάμενου συστήματος

είναι  η  εκπαίδευση  των  σπουδαστών  των  σχολών  σε  σύγχρονα  συστήματα  προσομοίωσης  γέφυρας,  όπως  προβλέπεται στη νέα STCW 2010. Στόχος είναι η κάλυψη των εργαστηριακών αναγκών, για πρακτική εκπαίδευση  και εφαρμογή κανόνων σε πραγματικές συνθήκες πλου, ώστε να αποφοιτούν ανταγωνιστικοί Αξιωματικοί από τις σχολές.

  • Προσομοιωτής χειρισμού υγρού φορτίου (Liquid Cargo Handling simulator), ο οποίος θα αποτελείται από  τουλάχιστον έξι (6) σταθμούς εργασίας άσκησης σπουδαστών (trainee) και μία (1) θέση εκπαιδευτή (instructor).  Η προσομοίωση  όλων  των  συσκευών  (εξοπλισμός  θέσεων  εργασίας  και  εκπαιδευτή)  θα  επιτυγχάνεται  με  προσομοίωση βασισμένη σε Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και Δίκτυα (PC – based).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» Άξονας Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση βασικών υποδομών»