Προκηρύσσεται η συντήρηση ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης, στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας ΠΝΑΙ, στην Κω

——————————————————————–

 

Με σκοπό την αναβάθμιση του οδικού δικτύου της Κω, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την απόφαση διενέργειας από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης αρμοδιότητας ΠΝΑΙ – Π.Ε. Κω», συνολικού προϋπολογισμού  256.410,26 ευρώ.

 

 Το έργο περιλαμβάνεται  στον συνολικό προγραμματισμό της Περιφέρειας, για παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο των νησιών, με σκοπό  την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, τομέα όπου η Περιφερειακή Αρχή Νοτίου Αιγαίου, δίνει ιδιαίτερη έμφαση, με συνεχή διάθεση μεγάλου μέρους των διαθέσιμων πόρων.

 

Η τεχνική μελέτη του έργου αφορά σε εργασίες άρσης βλαβών και συντήρησης δικτύου οδικού ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών. Το Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Κω διαθέτει φωτεινούς σηματοδότες σε δύο κυκλοφοριακούς κόμβους:

-Επαρχιακή Οδός Κως – Κέφαλος: Κόμβος «Τιγκάκι»

– Επαρχιακή Οδός Κως Κέφαλος: Κόμβος «Πελεζίκι».

Η συντήρηση των κόμβων αφορά την αντικατάσταση λαμπτήρων και εξαρτημάτων φωτεινών σηματοδοτών, την αντικατάσταση κατεστραμμένων ιστών, σηματοδοτών και καλωδιώσεων. Επιπλέον προβλέπεται η συντήρηση κομβίων πεζών και εργασίες βελτίωσης όπως τοποθέτηση σταθεροποιητών τάσης προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο των συχνών βλαβών, επισκευή και επαναλειτουργία όλων των φωρατών και εκπόνηση προγραμμάτων φωτεινών σηματοδοτών.

 

Ως καταληκτική προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών ορίζεται η 8/3/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 12/3/2021 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00.

 

Στους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων,  καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη διεύθυνση https://www.pnai.gov.gr

 

Φορέας κατασκευής του έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

 

Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

image_print