Στην προέγκριση δημοπράτησης των παρεμβάσεων  ενεργειακής αναβάθμισης των  κτιρίων B' Δημοτικού, Γυμνάσιου-Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Αρχάγγελου,  Δήμου Ρόδου, προέβη η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας, ανέρχεται σε  1.250.000,00 €.

Ειδικότερα, η ΕΥΔ ενέκρινε τα τεύχη δημοπράτησης και την διαδικασία με την οποία θα προκηρυχθεί το έργο «Eνεργειακή αναβάθμιση κτιρίων B' Δημοτικού, Γυμνάσιου-Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Αρχάγγελου Δήμου Ρόδου», το οποίο αφορά στην κατασκευή εξωτερικής θερμομόνωσης κελύφους (τοιχοποιίας), στην  αντικατάσταση κουφωμάτων με ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου, στην αντικατάσταση της υφιστάμενης υγρομόνωσης δώματος, στην αναβάθμιση τεχνητού φωτισμού με αντικατάσταση όλων των υφιστάμενων ενεργοβόρων φωτιστικών σωμάτων και στην αναβάθμιση του συστήματος κλιματισμού – θέρμανσης, με αντικατάσταση των υφιστάμενων ενεργοβόρων κλιματιστικών και του μη αποδοτικού συστήματος κεντρικής θέρμανσης.

Για τη σύνταξη της μελέτης πραγματοποιήθηκε η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού, με διακριτή εξέταση των επιμέρους ενεργειακών εγκαταστάσεων  και του κτιριακού κελύφους του κάθε κτιρίου. Βάσει του ενεργειακού πιστοποιητικού τα κτίρια κατατάσσονται στην κατηγορία Δ’ και με τις παρεμβάσεις που περιγράφονται παρακάτω θα επιτευχθεί αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης τους στην κατηγορία Α’. 

Το έργο, με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, είναι ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),  στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.