Το μέγιστο των διαθέσιμων πόρων της επενδύει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στην αναβάθμιση του οδικού δικτύου των νησιών της, η ασφάλεια του οποίου αποτελεί προτεραιότητα. Στο πλαίσιο του εκτεταμένου προγράμματος οδικών έργων που υλοποιεί,  με απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου “Έργα βελτίωσης ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσου Σύμης”, συνολικού προϋπολογισμού 2.430.000 ευρώ.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών λήγει στις  25/11/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις  29/11/2019 , ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00 πμ. από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, Πλατεία Ελευθερίας 1, στη Ρόδο. 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, έχουν  ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην διεύθυνση https://www.pnai.gov.gr.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που προαναφέρθηκε, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Το έργο αφορά την υλοποίηση παρεμβάσεων σε τμήματα  του επαρχιακού οδικού δικτύου της Σύμης, (Σύμη – Πανορμίτης και Σύμη – Πέδι) και συνολικού μήκους 17,85 χιλιομέτρων και περιλαμβάνει οδική σήμανση, κατακόρυφη (πινακίδες, καθρέφτες ) και οριζόντια (διαγραμμίσεις), στοιχεία αναχαίτισης οχημάτων (στηθαία ασφαλείας), βελτίωση – ανακατασκευή της υποδομής τους, όπως βελτίωση των υφισταμένων επικλήσεων οδού, αποκατάσταση της παλιάς ασφαλτικής στρώσης με νέα, μη ολισθηρή, κατασκευή έργων απορροής ομβρίων υδάτων, αντιστήριξη πρανών κλπ, με σκοπό την  βελτίωση και αναβάθμιση των συνθηκών κυκλοφορίας του επαρχιακού οδικού

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου, είναι ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας “Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.