Προκηρύχθηκε από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου ο διαγωνισμός για την αποκατάσταση της Σαντραπείας Σχολής και του Παρθεναγωγείου στη Μεγίστη

Το έργο είναι προϋπολογισμού 750.000,00 ευρώ

———————————————————————————————–

Στην αποκατάσταση των ιστορικών κτηρίων της Σαντραπείας Σχολής και του Παρθεναγωγείου στη Μεγίστη, προχωρά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου  «Εργασίες αποκατάστασης ΣΑΝΤΡΑΠΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ και ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ στην ν. Μεγίστη», προϋπολογισμού δημοπράτησης 750.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ).

Το κτίρια της Σαντραπείας Αστικής Σχολής και Παρθεναγωγείου βρίσκονται στην περιοχή Χωράφια, δίπλα στην εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Χτίστηκαν το 1903 και λειτούργησαν ως οκτατάξιο αρρεναγωγείο και παρθεναγωγείο με περισσότερους από 300 μαθητές, μέχρι τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά τον πόλεμο επαναλειτούργησαν ως αλληλοδιδακτικό σχολείο. Στα κτίρια καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο τους, λόγω μακροχρόνιας έλλειψης συντήρησης, είναι επείγουσα η υλοποίηση των εργασιών αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου και οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εντός του κτιρίου. Η συνολική? προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από? την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης με τον ανάδοχο.    

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, δήλωσε σχετικά με τη δημοπράτηση του έργου:   «Όταν παραλαμβάνουμε ένα έργο, ένα άλλο δημοπρατείται. Όταν ξεκινάμε ένα έργο, ένα άλλο σχεδιάζεται.  Γιατί, μόνο έτσι εξασφαλίζουμε συνεχή ροή και, φυσικά, μόνο έτσι καλύπτουμε το μεγαλύτερο δυνατόν ποσοστό αναγκών.  Από την άλλη πλευρά βέβαια, αυτό σημαίνει πολλή, καθημερινή, και σκληρή δουλειά.  Αλλά, αυτό είναι στάση ζωής».

Το έργο χρηματοδοτείται από? το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), Π.Ε. Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών λήγει στις 11/07/2022,

ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα  διενεργηθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, στη Ρόδο, στις  15/07/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, έχουν  ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην διεύθυνση https://www.pnai.gov.gr/.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που προαναφέρθηκε, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.