Στην υπογραφή Προγραμματικών Συμβάσεων, με σκοπό την υλοποίηση δύο μεγάλων λιμενικών έργων, που αναβαθμίζουν σημαντικά τις λιμενικές υποδομές της Πάτμου, προέβησαν ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος του νησιού, Γρηγόρης Στόικος.

Πρόκειται για τα έργα «Βελτίωση και επέκταση αλιευτικού  καταφυγίου Σκάλας Πάτμου», προϋπολογισμού 2.400.000 € και του έργου «Διαμόρφωση κόμβου έμπροσθεν λιμένα Πάτμου», προϋπολογισμού 150.000  € . Τα δύο έργα θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, έπειτα από την ένταξή τους στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Βάσει των προβλεπομένων από τις δύο Προγραμματικές Συμβάσεις, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αναλαμβάνει, για λογαριασμό του Δήμου Πάτμου, την ωρίμανση των δύο έργων, την κατάθεση των αντίστοιχων προτάσεων για ένταξή τους στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 και στην συνέχεια, τη δημοπράτηση και τη υλοποίησή τους,  με υπογραφή συμβάσεων και τεχνική επίβλεψη από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και οικονομική διεκπεραίωση από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της ΠΝΑΙ. Η ανάληψη αυτής της υποχρέωσης από την Περιφέρεια οφείλεται στο ότι ο Δήμος Πάτμου δεν καλύπτει τις απαιτήσεις που τίθενται εκ των ρυθμίσεων της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020, από απόψεως διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας, προκειμένου να αναλάβει ο ίδιος τα έργα.

Ο συνολικός εκτιμώμενος χρόνος διάρκειας των δύο προγραμματικών συμβάσεων είναι τα τρία (3) χρόνια (ολοκλήρωση του έργου, παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από την Περιφέρεια, ως φορέα υλοποίησης, στον κύριο του έργου, Δήμο Πάτμου και οριστική παραλαβή του).