ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γ.Μαύρου 1 Ρόδος 85100 – τηλ. 22413.64757-705

ΡΟΔΟΣ 19/09/2017

Αρ.Πρωτ.1202

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΑΞΙΟΛΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ  I. ΙΕΚ ΑΛΦΑ- MEDITERRANEAN  COLLEGΕ 2017-2018.

  1. Έχοντας υπ όψη :
  2. 1.Τις διατάξεις α)των άρθρων 186 παρ., τομέας Δ περιπτ.6, 241 και 245 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»
  3. β) Την υπ’ αρ. 49947/10-08-2015 ΦΕΚ 1666/Β/15 Απόφαση  του  Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με θέμα «έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».
  4. γ)Την υπ΄αριθ. 29286/2681-24/03/2017 (ΦΕΚ 1014/Β/17) απόφαση του Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
  5. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 1201,18/09/2017 Συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης
  6. Τις αιτήσεις των  πέντε (5) ενδιαφερομένων

 

                       Συνήλθε σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου 2017 η Επιτροπή Αξιολόγησης των υποψήφιων για  τις Υποτροφίες,   αποτελούμενη από τους   Γιασιράνη Χαρίκλεια, Μπάρδο Χρήστο και Παπαδομαρκάκη Ιωάννη προκειμένου να αξιολογήσει τις  πέντε  (5) αιτήσεις των ενδιαφερόμενων .

                   Τα μέλη της Επιτροπής ,σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει  ο Εκπαιδευτικός όμιλος  Ι.ΙΕΚ ΑΛΦΑ MEDITERRANEAN COLLEGE , (κοινωνικοοικονομικά  και τα ακαδημαϊκά κριτήρια  τους) κατέταξαν τους υποψηφίους  ως ακολούθως :

Την χορήγηση τεσσάρων  ( 4 ) υποτροφιών, 2017-2018 των “ Ι.ΙΕΚ ΑΛΦΑ- MEDITERRANEAN  COLLEGΕ”  στους παρακάτω :

 

  1. Στην Χριστοδούλου Ευαγγελία του Παύλου, μια ( 1 ) πλήρη τριετή υποτροφία στο MEDITERRANEAN COLLEGE, σε όποιον από τους 19 Τομείς Σπουδών θα επιλέξει η δικαιούχος.
  2. Στην Γιαννακού Ιωάννα του Ευαγγέλου, μια ( 1 ) πλήρη  υποτροφία στο MEDITERRANEAN COLLEGE, σε όποιον από τους 19 Τομείς Σπουδών θα επιλέξει η δικαιούχος.
  3. Στον Μπέλλο Φοίβο του Μιχαήλ και της Γεωργίας, μια ( 1 ) πλήρη  υποτροφία στο ΙΕΚ ΑΛΦΑ , σε όποιον από τους 19 Τομείς Σπουδών θα επιλέξει ο δικαιούχος.
  4. Στην Ρούσσου Σμαράγδα,  , μια ( 1 ) πλήρη  υποτροφία στο MEDITERRANEAN COLLEGE, σε όποιον από τους 19 Τομείς Σπουδών θα επιλέξει η δικαιούχος.

 

       Τα Μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

 

 

 

Τα μέλη της Επιτροπής

 

Γιασιράνη Χαρίκλεια          Μπάρδος Χρήστος          Παπαδομαρκάκης Ιωάννης