Η εξέχουσα θέση που κατέχει ο πολιτισμός στις προτεραιότητες της Περιφερειακής Αρχής, είχε  ως αποτέλεσμα, και το 2017, ένα μεγάλο μέρος από ίδιους πόρους της Περιφέρειας καθώς και από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» να διατεθεί για έργα πολιτισμού στα νησιά, παράλληλα με την οργάνωση, συνδιοργάνωση και στήριξη μεγάλου αριθμού πολιτιστικών εκδηλώσεων, υψηλής ποιότητας, σε στενή συνεργασία με τους πολιτιστικούς φορείς των νησιών.

Σε μια ευρωπαϊκή Περιφέρεια, όπως είναι το Νότιο Αιγαίο, το Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», αναδεικνύεται σε ένα πολύτιμο εργαλείο ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, που, σε συνδυασμό με την σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία, συνθέτει το πλέον σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημά της, σε παγκόσμιο επίπεδο.  Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει αναδείξει τον Πολιτισμό σε στρατηγική προτεραιότητα, με την απαιτούμενη εξωστρέφεια, ώστε, σε όλο το εύρος και τις εκφάνσεις του, να γίνει αυτοσκοπός για τον επισκέπτη και όχι μια ευκαιριακή και παράπλευρη εμπειρία.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», ακολουθώντας τη φιλοσοφία της νέας προγραμματικής περιόδου, έχει θέσει σε προτεραιότητα την ανάπτυξη του τουρισμού εμπειρίας, αναπόσπαστο μέρος του οποίου είναι ο πολιτισμός. Στο πλαίσιο αυτό ο στρατηγικός σχεδιασμός διάθεσης κονδυλίων έχει στο επίκεντρό του τον σεβασμό, την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και την υλοποίηση δράσεων και υποδομών με προστιθέμενη αξία και υψηλό κοινωνικό αποτύπωμα.

Πρόκειται για έργα που αφορούν, την αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογικών χώρων όλων των περιόδων, την ανέγερση νέων και τον εκσυγχρονισμό παλιών μουσείων, την ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων, νέων τεχνολογιών ή άλλων καινοτόμων εφαρμογών και διαδικασιών με πυλώνες παρέμβασης τη διάγνωση, συντήρηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη μνημείων, έργων τέχνης, αντικειμένων και άλλων ιστορικών στοιχείων πολιτισμού, την ενίσχυση και την  αποτελεσματικότερη διασύνδεσή τους με το ερευνητικό και ακαδημαϊκό σύστημα της χώρας, καινοτόμων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του Πολιτισμού, του Τουρισμού και των Πολιτιστικών Δημιουργικών Βιομηχανιών και στοχεύουν σε νέα προϊόντα ή υπηρεσίες, την ψηφιοποίηση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω διαδικτύου και την πιλοτική ανάπτυξη και λειτουργία προσβάσιμων στο κοινό επιδεικτικών εγκαταστάσεων σε χώρους, όπως μουσεία, μνημεία, ανοικτές ανασκαφές, εργαστήρια διάγνωσης και συντήρησης τα οποία χρησιμοποιούν καινοτόμες τεχνικές.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα έργα που έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» είναι:

 • Προστασία και ανάδειξη Αρχαίας Ακρόπολης Ρόδου
 • Ανάδειξη και διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου Φιλερήμου ν. Ρόδου
 • Νησίδα Μουσείων Κάστρου Χώρας Νάξου
 • Στερέωση – αποκατάσταση Ναού Επισκοπής Σικίνου
 • Αρχαιολογικό Μουσείο Κύθνου
 • Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο Τήλου

Τα έργα πολιτισμού που η Περιφερειακή Αρχή χρηματοδοτεί εξ ιδίων πόρων της Περιφέρειας είναι:

 • Αποκατάσταση – Ανάδειξη Μεσαιωνικού Μόλου και των σωζομένων τμημάτων του Πύργου Ναϊλάκ
 • Καμπαναριό Φιλερήμου
 • Ανασκαφή Κυμισάλας ν. Ρόδου και ανάδειξη Ακρόπολης
 • Ασφαλτόστρωση οδού σύνδεσης της Επαρχιακής οδού Κατταβιάς – Πρασονήσι με Βρουλιά
 • Φωτισμός Βράχου Λίνδου
 • Στεγάνωση οροφής Εκκλησίας του Χριστού στην Πόθια Καλύμνου
 • Συντήρηση Καμπαναριού Πανορμίτη στη Σύμη

 

Στον τομε?α του Πολιτισμου?, και το 2017 η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συνεργάστηκε με τοπικου?ς φορει?ς (Δη?μους, Οργανισμου?ς Πολιτισμου?, Πολιτιστικου?ς Συλλο?γους, Σωματει?α ) καθω?ς και α?λλους φορει?ς δημοσι?ου και ιδιωτικου? δικαι?ου που προωθου?ν και προα?γουν τον πολιτισμο?, για την υλοποι?ηση προγραμμα?των και εκδηλω?σεων υπερτοπικη?ς σημασι?ας που ει?χαν σκοπο? την διασυ?νδεση της πολιτιστικη?ς προβολη?ς με την τουριστικη? ανα?πτυξη των νησιω?ν. Υλοποιη?θηκαν δρα?σεις που ει?χαν στο?χο τη διατη?ρηση της πολιτιστικη?ς κληρονομια?ς των Κυκλα?δων και των Δωδεκανη?σων, και τη δια?δοση? της στους νε?ους.

Στις 28 Οκτωβρι?ου εγκαινια?στηκε στο παλιο? προξενει?ο της Ελλα?δας στη Ρο?δο, που α?νοιξε τις πο?ρτες του ξανα?, την ε?κθεση ιστορικω?ν ντοκουμε?ντων «Η μακρα? πορει?α της Δωδεκανη?σου προς την Ενσωμα?τωση». Η ε?κθεση συνδιοργανω?θηκε με το Ιστορικο? Ι?δρυμα της Βουλη?ς των Ελλη?νων και με τα Γενικα? Αρχει?α το Κρα?τους.

Φιλοξενη?θηκε  απο? τις 13 ε?ως τις 19 Νοεμβρι?ου 2017 στη Ρο?δο, στην Κω και στη Λε?ρο την Κρατικη? Ορχη?στρα Αθηνω?ν για μι?α σειρα? συναυλιω?ν και εκπαιδευτικω?ν δρα?σεων στο πλαι?σιο του εκπαιδευτικου?-κοινωνικου? προγρα?μματος «Δικαι?ωμα στη Μουσικη?».

Συνδιοργανώθηκε στη Συ?ρο, το Διεθνε?ς Φεστιβα?λ Κινουμε?νων Σχεδι?ων Animasyros. Το φεστιβα?λ αυτο? ει?ναι το μεγαλυ?τερο φεστιβα?λ στο ει?δος του στην Ελλα?δα κι ε?να απο? τα 20 μεγαλυ?τερα διεθνω?ς.

?Στο πλαι?σιο των εκδηλω?σεων του εορτασμου? των 70 ετω?ν απο? την Ενσωμα?τωση της Δωδεκανη?σου συνδιοργανω?θηκε με τον Συ?λλογο Συμιακω?ν στο Δημοτικο? Θε?ατρο Πειραια?, την εκδη?λωση – θεατρικη? παρα?σταση «Η ΓΚΟΛΦΩ Η ΣΥΜΙΑΚΙΑ» και με το Θε?ατρο Νοτι?ου Αιγαι?ου τις θεατρικε?ς παραστα?σεις στην Ρο?δο, την Αστυπα?λαια, τη Λε?ρο, την Κω, την Κα?λυμνο και την Κα?ρπαθο.

Αναλυτικα? οι 157 πολιτιστικε?ς δρα?σεις που υλοποιήθηκαν το 2017 σε ο?λα τα νησια?:

 

ΡΟΔΟΣ

                        –  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΡΙΟ ?

                        –  ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ ?

                        –  ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ?

                        –  ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ?

                        –  8Η ΓΙΟΡΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ?

                        –  ΘΕΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ "ΟΙ ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ" ?

                        –  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΣΤΑ ?ΤΡΙΚΑΛΑ ?

                        –  ΕΚΔΗΛΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΙΤΙΑΣ ?

                        –  11Η ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ ?

                        –  ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ?

                        –  ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΦΑΛ ΡΟΔΟΥ ?

                        –  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΣ 2ΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ "ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ?ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ" ?

                        –  ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΟΡΟΥΜ ΠΙΑΝΟΥ ?

                        –  ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ?

                        –  3Η ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΛΑΦΑΝΟΥ ?

                        –  ΔΙΗΜΕΡΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ ?

                        –  ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΒΡΑΔΥΑ ΛΙΝΔΟΥ ?

                        –  ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ "…ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ" ?

                        –  10Η ΓΙΟΡΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ?

                        –  12Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ?

                        –  ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2017 ?

                        –  34ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ?

                        –  ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ "Ο ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΝΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟΥ ?ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ" ?

                        –  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΦΟΡΕΣΙΑΣ ΕΜΠΩΝΑΣ ?

                        –  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ?

                        –  ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΗ ΓΙΑΝΝΗ ?

                        –  ΙΑΛΥΣΙΑ 2017 ?

                        –  2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΡΟΔΟΥ ?

                        –  ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ "ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ" ?

                        –  ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ / ΕΥΡΩΠΑΙ?ΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ?

                        –  11ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ?

                        –  3ο ΤΖΑΖ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΡΟΔΟΥ ?

                        –  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ?

                        –  ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ?

                        –  ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ "ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ" ?

                        –  ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ?ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΟΝΤΟΥ» ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ?ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ?

                        –  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΤΑΦΡΟ ΡΟΔΟΥ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ «Η ΜΟΥΣΙΚΗ ?ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ» ?

                        –  ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΕΧΝΗΣ (ΝΕΩΝ ΩΣ 18 ΕΤΩΝ) «TREASURE OF HELLAS» ΣΤΗΝ ?ΡΟΔΟ ?

                        –  ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ?ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ?

                        –  ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΦΟΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 28ης ?ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ?

                        –  ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΡΩΜΑΙΑΣ ?

                        –  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δ.Κ. ΙΑΛΥΣΟΥ ?

                        –  SANTA RUN RHODES 2017 ?

                        –  ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ – 10 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΛΠ ?

                        –  ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΡΟΔΟ ΑΠΟ? ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΑΣΟΥ ?ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ?

                        –  ΘΕΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ "ΟΙ ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ" ?

                        –  ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ "ΓΙΑ ΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ" ΚΑΙ "ΟΛΟ ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ?ΙΔΙΑ" ΑΠΟ? ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ?

                        –  ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ?ΚΩΣ ?

                        –  ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΟΙΟΣ ΞΥΠΝΗΣΕ ΤΗΝ ΩΡΑΙΑ ΚΟΙΜΩΜΕΝΗ"?9 ?

                        –  ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΑ 2017 ?

                        –  ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΛΑΣΑΡΝΑΣ ?ΣΤΗΝ ΝΗΣΟ ΚΩ ?

                        –  ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "Η ΣΟΝΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΛΗΝΟΦΩΤΟΣ" ?ΚΑΡΠΑΘΟΣ ?

                        –  ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ?

                        –  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΟΙ ΚΑΡΠΑΘΙΟΙ ΣΤΗΝ ΣΕΡΙΦΟ ?ΛΕΡΟΣ ?

                        –  ΘΕΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ "ΟΙ ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ" ?

                        –  ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΡΙΩΝ ΦΕΓΓΑΡΙΩΝ 2017 ?

                        –  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΩΝ 40 ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ?ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ "Η ΑΡΤΕΜΗΣ" ?ΠΑΤΜΟΣ ?

                        –  ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΤΕΧΝΙΤΩΝ – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ ?

                        –  16ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ?

                        –  6ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΤΜΟΣ ?ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ?

– ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΝΙΣΥΡΟΣ

                        –  ΕΚΘΕΣΗ "ΠΑΡΑΔΟΞΩΣ ΠΑΡΑΔΟΞΑ" ΣΥΜΗ ?

                        –  ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΥΜΗΣ 2017 ?ΚΑΛΥΜΝΟΣ ?

– ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΜΥΘΟΥ»

 

ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ

                        –  2ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ "ΠΕΡΑ ΑΠΟ? ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ" ?ΚΑΣΟΣ ?

                        –  9η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΛΥΡΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕ ΔΟΞΑΡΙ ?

                        –  ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΣΙΩΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΣΟ ?ΤΗΛΟΣ ?

                        –  ΒΡΑΔΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΓΕΛΩΝΑ ΧΑΛΚΗ ?

                        –  ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΙΑΝΗΣ ?ΑΜΟΡΓΟΣ ?

                        –  ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ '' Ο ΒΥΣΣΙΝΟΚΗΠΟΣ/ΔΥΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ?ΜΕ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΑΜΟΡΓΟΥ /ΔΗΜΟ ΑΜΟΡΓΟΥ ?

                        –  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΧΟΡΩΝ ΑΠΟ? ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΛΟΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ «ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ» ?

                        –  ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΛΙΑΝΩΝ ΑΜΟΡΓΟΥ ?

                        –  15o YPERIA 2017 ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΩΡΑΙ?ΣΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ?ΘΟΛΑΡΙΩΝ ΑΜΟΡΓΟΥ ?

                        –  ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ '' ΟΙ ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ '' ?ΑΝΔΡΟΣ ?

                        –  ΕΚΘΕΣΗ ''ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ'' ?

                        –  ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΡΩΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΕΤΑ ?

                        –  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ “ΣΤΡΟΦΙΛΑ» ?

                        –  ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ?

                        –  19ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ?

                        –  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ 2ΟΥ ?ΑΓΩΝΑ ΟΡΕΙΝΟΥ ΤΡΕΞΙΜΑΤΟΣ ?

 

ΑΝTIΠΑΡΟΣ

                        –  ΗΜΕΡΕΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ?

                        –  ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ?ΔΟΝΟΥΣΑ ?

– ΕΥΡΩΠΑΙ?ΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΑ

                        –  ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ '' ΟΙ ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ '' ?

                        –  ΦΕΣΤΙΒΑΛ '' ΦΑΝΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ '' ?

                        –  ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ '' Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΗΠΑΣ '' ?ΘΗΡΑ ?

                        –  ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΒΡΑΔΙΕΣ ?

                        –  ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ?

                        –  ΣΥΝΑΥΛΙΑ '' ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ 2017 ΣΤΟ ΜΟΝΟΛΙΘΟ ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ ΘΗΡΑΣ '' ?

                        –  ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ – ?ΘΗΡΑΣΙΑ ?

                        –  ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΒΡΑΔΙΕΣ ΙΟΣ ?

                        –  ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΑ ΚΕΑ ?

                        –  15η ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΓΙΟΡΤΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ ?ΚΥΘΝΟΣ ?

                        –  9o ΠΑΓΚΥΚΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ?

                        –  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ '' Κ.Π ΚΑΒΑΦΗΣ ΑΠ ΕΞΩ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΑ ' ?

                        –  ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟ ΕΚ ?ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΘΝΙΟΥ ?

 

ΚΙΜΩΛΟΣ

                        –  ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΕΝΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ '' ΕΜΜΕΛΟΝ '' ?

                        –  ANIMASYROS TOUR ?ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ ?

– ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ

ΜΥΚΟΝΟΣ

                        –  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ?

                        –  ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ '' ΟΙ ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ '' ?ΜΗΛΟΣ ?

                        –  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ «ΟΡΝΙΘΕΣ» ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ ?

                        –  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΜΗΛΟΥ ΝΑΞΟΣ ?

                        –  ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΑΚΤΟΠΛΟΙ?Α ΩΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ?

                        –  ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ?

                        –  ΝΙΚΟΔΗΜΕΙΑ 2017 ?

                        –  ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ?

                        –  4HMΕΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕ Ο?ΛΟ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΑΡΑΜΥΘΟΜΕΡΕΣ» ?

                        –  17ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΑΞΟΥ ?

                        –  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ?ΠΑΡΟΣ ?

                        –  6ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ ΠΑΡΟΥ ?

                        –  ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ '' … ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΜΗΝ ΛΥΠΑΣΤΕ …'' ?

                        –  ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ?

                        –  ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΕΥΚΩΝ ?

                        –  ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗ ΜΑΡΠΗΣΣΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ?

                        –  ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ «1ο ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ» ?

                        –  29η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΙΑΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ?

 

ΣΥΡΟΣ

                        –  ΦΕΣΤΙΒΑΛ ( 2ο ΠΑΝΗΓΥΡΙ ) ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Β'ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ?

                        –  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΩΝ ?

                        –  ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΓΕΝΤΙΝΙΚΟΥ ΤΑNΓΚΟ ?

                        –  4ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ?

                        –  ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ?

                        –  ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΕΘΙΜΟΥ ΤΟΥ ΑΦΑΝΟΥ ?

                        –  ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΕΘΙΜΟΥ ΤΟΥ ΚΛΗΔΩΝΑ ?

                        –  7ο Σεμινα?ριο "ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΠΙΟΥ-ΦΥΣΙΚΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ?

                        –  6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΧΩΡΟΔΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ?

                        –  10ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ?

                        –  SYROS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL ?

                        –  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΗΜΕΡΟ '' ΟΣΑ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΥΦΑΙΝΕΙ … ΟΧΟΡΟΣΣΕΚΥΚΛΟΥΣΔΕΝΕΙ'' ?

                        –  EYE'S WALK DIGITAL FESTIVAL ?

                        –  1ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ?

                        –  6o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ ΣΥΡΟΥ ?

                        –  ΕΝΕΤΙΚΗ –ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΒΑΡΗΣ ?

                        –  ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ANIMASYROS ?

                        –  STRAY ART FESTIVAL – ΓΙΟΡΤΗΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΗΣΤΕΧΝΗΣ ?

                        –  5ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΖΑΖ ΣΥΡΟΥ ?

                        –  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ '' ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΗ – ΒΑΣΙΛΗ '' ?

                        –  ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΕΝ ΠΛΩ»-ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ?ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ?ΣΙΦΝΟΣ ?

                        –  ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΑ ?

                        –  ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ '' ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΑΡΑ ?ΣΙΚΙΝΟΣ ?

– ANIMASYROS TOUR

 

ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ

                        –  ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ '' ΟΙ ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ '' ?

                        –  ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ '' Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΗΠΑΣ '' ?ΤΗΝΟΣ ?

                        –  Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ L'ATLAS ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ?

                        –  2η ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΗ ΣΤΟ ΜΟΥΝΤΑΔΟ ΤΗΝΟΥ ?

                        –  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΝΟΥ ?

                        –  ΦΕΣΤΙΒΑΛ JAZZ ?

                        –  1ο ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ?ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ

                                    –  3η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ''ΠΑΡΑΣΥΡΟΜΑΙ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ ?

                                    –  ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ ?

 •  ANIMASYROS TOUR ?

 

image_print