ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

            Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/17.02.2016) “Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ «για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012. Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 12044/613/2007 (Β΄376), όπως διορθώθηκε (Β΄2259/2007)”.
  2. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ /ΔΗΕ/62129/1233/4-7-2019 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών – Γενική Δ/νση Ενέργειας – Δ/νση Ηλεκτρικής Ενέργειας – Τμήμα Παραγωγής, Μεταφοράς και Διαμονής- Ηλεκτρικής Ενέργειας, με θέμα : «Διαβίβαση στοιχείων φακέλου Κοινοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ 172058/2016( ΦΕΚ Β 354/2016) για τον ΑΣΠ Θήρας της ΔΕΗ ΑΕ, συνολικής ισχύος 82,187 ΜW, με καύσιμο μαζούτ και ντίζελ στη Θήρα Περιφέρειας Ν. Αιγαίου»,

 

ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί για τα στοιχεία και τις πληροφορίες των παραγράφων 1-6, Μέρος 1 του παραρτήματος V της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/2016) που αφορούν εγκατάσταση που βρίσκεται στη Θήρα Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

 

ΟΝΟΜΑ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΣΠ) ΘΗΡΑΣ

  ΕΔΡΑ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΑΣΤΕΡΗΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ : 2286031643 / 33431 / 33430

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: aspthira@dpan.gr

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΖΩΡΖΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : (24ωρη βάση) 2286031643 / 33431 / 33430  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: aspthira@dpan.gr

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ο ΑΣΠ Θήρας ανήκει στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται είναι μαζούτ χαμηλού θείου και πετρέλαιο κίνησης ντίζελ. Τα παραπάνω καύσιμα είναι σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές ποιότητας.

Ο ΑΣΠ Θήρας είναι εγκατεστημένος στη θέση Μονόλιθος στο Ανατολικό τμήμα του νησιού με έκθεση Βόρεια – Βορειοανατολική. Απέχει περί τα 100 μέτρα από την ακτογραμμή και τοποθετείται σε μια ζώνη μικτών δραστηριοτήτων που ορίζεται δυτικά και νότια από την παλαιά επαρχιακή οδό Μεσσαριάς -Λιμένας Μονολίθου και τα όρια του αεροδρομίου, ενώ προς Βορρά και ανατολικά ορίζεται από την ακτογραμμή και ένα δίκτυο δρόμων που διατρέχουν την περιοχή κάθετα προς την ακτή. Αποτελείται από είκοσι πέντε Μονάδες Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 75,087 MWe.

Η εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμου πληροί τις προβλέψεις περί ασφαλούς και καλής λειτουργίας σύμφωνα με το Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15Α/17.2.87).

Όλες οι υπόλοιπες ουσίες που χρησιμοποιούνται στον ΑΣΠ Θήρας (π.χ. οξυγόνο, ασετυλίνη, διάφορα χημικά, λιπαντικά κ.α.), ακόμα και αν περιλαμβάνονται στον κατάλογο των επικινδύνων ουσιών της Οδηγίας2012/18/ΕΕ, βρίσκονται σε ποσότητες μικρότερες της Στήλης 2 (απαίτηση για κοινοποίηση).

 

Ονομασία προϊόντος

CAS number ουσίας

Ταξινόμηση

Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ

Τάξεις και κωδικοί κατηγοριών κινδύνου

Κωδικοί δήλωσης επικινδυνότητας

Πετρέλαιο

Ντίζελ

(κίνησης)

Χαμηλού θείου

68334-30-5

Εύφλεκτο Υγρό 3

Οξεία τοξικότητα 4

Ερεθισμός δέρματος 2

Καρκινογόνο 2

Στοχευόμενη τοξικότητα για συγκεκριμένα όργανα – Επανειλημμένη έκθεση, 2

Τοξικότητα δια της αναρρόφησης 1

 

Χρόνια τοξικότητα υδάτινου περιβάλλοντος 2

Η226 (Υγρό και ατμοί εύλεκτα)

Η332 (επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής)

Η315 (προκαλεί ερεθισμό του δέρματος)

Η351 (ύποπτο για πρόκληση καρκίνου)

Η373 (μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση)

H304 (μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης, διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς)

Η411 (τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις)

Μαζούτ

Χαμηλού θείου

(1% κ.β. max)

 

68476-33-5

Καρκινογόνο, 1Β

Τοξικότητα στην αναπαραγωγική ικανότητα, 2

Στοχευόμενη τοξικότητα για συγκεκριμένα όργανα – Επανειλημμένη έκθεση, 2

Οξεία επικινδυνότητα για το υδάτινο περιβάλλον, 1

Χρόνια επικινδυνότητα για το υδάτινο περιβάλλον, 2

Οξεία τοξικότητα, 4

Η350 (Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο)

Η361d (Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο)

Η373 (μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο ήπαρ, στον αιματικό ιστό και στο θυμό αδένα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση)

H400 (Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς)

Η410 (Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις)

Η332 (Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής)

 

 

 

Για την αναφερόμενη εγκατάσταση έχει θεωρηθεί ο φάκελος κοινοποίησης και έχει καταχωρηθεί η μελέτη ασφαλείας από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή. Σε εφαρμογή του άρθρου 11 της ΚΥΑ 172058 από την αρμόδια Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της ΠΝΑι , ο ΑΣΠ Θήρας είναι κάτω του ορίου εγκαταστάσεων και δεν απαιτείται η σύνταξη ΣΑΤΑΜΕ από την ΠΝΑΙ

Η παρούσα ανακοίνωση καθώς και τα πληροφοριακά στοιχεία των παραγράφων 1-6, Μέρος 1 του παραρτήματος V της ΚΥΑ 172058/2016/(ΦΕΚ 354/Β/2016) είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,  https://www.pnai.gov.gr, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

Επίσης το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου γνωστοποιεί στο κοινό ότι διαθέτει όλες τις ανωτέρω πληροφορίες και η πρόσβαση σε αυτές είναι ανοικτή για την ενημέρωση του μετά από σχετικό αίτημα, με την επιφύλαξη της παρ. 3 (περ.α) της ανωτέρω σχετικής Κ.Υ.Α. (Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Τσιροπινά – Ερμούπολη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή προς την οποία ο καθένας μπορεί να ζητά, για να λάβει γνώση περισσοτέρων στοιχείων (τη θεωρημένη Κοινοποίηση, την καταχωρισμένη Μελέτη ασφαλείας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 7 και 7.1 της ανωτέρω σχετικής Κ.Υ.Α. καθώς και άλλες τυχόν διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες) είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας –  Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών – Τμήμα Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ταχ. Διεύθυνση: Μεσογείων 119, Αθήνα, τηλ: 2106969414 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Επιπλέον ενημερωτικό υλικό με συνοπτικές οδηγίες τις οποίες οφείλουν να γνωρίζουν οι πολίτες που κατοικούν πλησίον βιομηχανικής εγκατάστασης η οποία διαχειρίζεται επικίνδυνες ουσίες, ώστε να λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και να γνωρίζουν την ενδεδειγμένη συμπεριφορά σε περίπτωση εκδήλωσης ενός βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης (ΒΑΜΕ) είναι ήδη καταχωρημένο στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,  https://www.pnai.gov.gr  στο θέμα Πολιτική Προστασία/Οδηγίες Προστασίας/Τεχνολογικά Ατυχήματα), καθώς και της Γ.Γ.Π.Π. (http://civilprotection.gr/Τεχνολογικά Ατυχήματα).

Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ».

 

                                                                    

 

 

                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΖΑΣ             

 

image_print