ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Ερμούπολη : 10-7-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                 Αριθ.πρωτ   : 73375/4950

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

             Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/17.02.2016) “Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ «για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012. Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 12044/613/2007 (Β΄376), όπως διορθώθηκε (Β΄2259/2007)”.
  2. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ /ΔΗΕ/60399/710/25-6-2020 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών – Γενική Δ/νση Ενέργειας – Δ/νση Ηλεκτρικής Ενέργειας – Τμήμα Παραγωγής, Μεταφοράς και Διαμονής Ηλεκτρικής Ενέργειας, με θέμα : «Διαβίβαση στοιχείων φακέλου Κοινοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ 172058/2016( ΦΕΚ Β΄ 354/2016) για τον ΑΣΠ MYKONOY της ΔΕΗ ΑΕ, συνολικής ισχύος 67,485 ΜW, με καύσιμο ντίζελ στην Μύκονο Περιφέρειας Ν. Αιγαίου»,

 

ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί για τα στοιχεία και τις πληροφορίες των παραγράφων 1-6, Μέρος 1 του παραρτήματος V της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/2016) που αφορούν εγκατάσταση που βρίσκεται στην νήσο ΜΥΚΟΝΟ της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

 

ΟΝΟΜΑ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΣΠ) ΜΥΚΟΝΟΥ

  ΕΔΡΑ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΧΑΡΑΝΑ, ΜΥΚΟΝΟΣ, Τ.Κ. 84600

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΜΠΑΝΑΡΑΚΗΣ   

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ :2289028253-22253

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: D.Bampanarakis@dei.com.gr

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ο ΑΣΠ Μυκόνου ανήκει στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και το καύσιμο που χρησιμοποιείται είναι ελαφρύ καύσιμο – ντίζελ (Light Fuel OilLFO) των Ελληνικών Διυλιστηρίων. Λειτουργούν δε είκοσι επτά (27) Μονάδες Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 67,485 MWe. Στο Σταθμό μπορεί να προστεθούν κατά διαστήματα και ενοικιαζόμενες μονάδες για την κάλυψη αυξημένων /εκτάκτων αναγκών.

Εκτός των Η/Ζ που αποτελούν τις Μονάδες παραγωγής, ο ΑΣΠ Μυκόνου περιλαμβάνει συνοπτικά τα κάτωθι κύρια στοιχεία:

  1. Σύστημα εκκίνησης έκτακτης ανάγκης
  2. Σύστημα παραλαβής, αποθήκευσης, κατεργασίας και διανομής καυσίμων
  3. Σύστημα συγκέντρωσης, επεξεργασίας και διάθεσης υγρών υδατικών βιομηχανικών αποβλήτων
  4. Σύστημα ψύξης με θαλασσινό νερό και αφαλατωμένο νερό
  5. Σύστημα παραγωγής και διανομής πεπιεσμένου αέρα
  6. Σύστημα επεξεργασίας και διάθεσης λιπαντελαίων
  7. Διάφορες βοηθητικές μηχανολογικές και κτιριακές εγκαταστάσεις

Ο ανεφοδιασμός του Σταθμού με καύσιμο γίνεται από τη θάλασσα μέσω δεξαμενόπλοιου και δύο (2) μόνιμα εγκατεστημένων αγωγών πετρέλευσης (ένας για το ελαφρύ καύσιμο και μελλοντικά ένας για το βαρύ καύσιμο). Νο 1 και Νο 2, διαμέτρου 200 mm έκαστος και συνολικού μήκους, εντός ζώνης αιγιαλού, 135,20 m και 131,41 m αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι στην υφιστάμενη κατάσταση, ο σταθμός λειτουργεί με καύσιμο ντίζελ και χρησιμοποιείται ο ένας από τους δύο αγωγούς πετρέλευσης.

Παραλαβή καυσίμου γίνεται κάθε 12 μέρες δηλαδή περίπου 30 φορές το χρόνο και ο όγκος των εξυδατώσεων κυμαίνεται για κάθε εκφόρτωση περίπου σε 25 m3  .

Ο αγωγός μετά την εκφόρτωση ξεπλένεται με θαλασσινό νερό. 

 

Από τις δεξαμενές αποθήκευσης, το καύσιμο μεταφέρεται μέσω του δικτύου μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων στις δεξαμενές ημερήσιας κατανάλωσης. Σημειώνεται ότι όλες οι Δεξαμενές Αποθήκευσης Καυσίμων (Δ.Α.Κ.) και οι Δεξαμενές Ημερήσιας Κατανάλωσης (Δ.Η.Κ.), διαθέτουν για περίπτωση αστοχίας λεκάνες ασφαλείας με γαιώδη πυθμένα, χωρητικότητας τουλάχιστον ίσης με το 100% της μεγαλύτερης κατ’ όγκο δεξαμενής, πλέον ποσοστού 10% επί της συνολικής χωρητικότητας των δεξαμενών που βρίσκονται στην ίδια λεκάνη ασφαλείας.

 

Από τις δεξαμενές ημερήσιας κατανάλωσης το καύσιμο μεταφέρεται στο μηχανοστάσιο όπου βρίσκονται τα ηλεκτροπαραγωγικά ζεύγη. Η μετατροπή της μηχανικής ενέργειας του κινητήρα σε ηλεκτρική επιτυγχάνεται μέσω της γεννήτριας με κατάλληλη διάταξη ρότορα και στάτη και παρέχοντας το απαιτούμενο ρεύμα διέγερσης.

 

Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη λειτουργούν παράλληλα, με ισχύ ανάλογη της ζήτησης από τους καταναλωτές. Όταν παρατηρείται αύξηση της ζήτησης, σταδιακά παραλληλίζονται τα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ), ώστε ο σταθμός να μπορεί να ανταποκριθεί στην αύξηση της ζήτησης, ενώ το αντίθετο ισχύει σε περίπτωση μείωσης της ζήτησης ισχύος.

 

Με βάση την ΚΥΑ 172058/17.02.2016 (ΦΕΚ 354Β) που εναρμονίζεται με την Οδηγία 2012/18/ΕΕ της 4ης Ιουλίου 2012 (Seveso III), από το σύνολο των ουσιών που χρησιμοποιούνται, παράγονται ή αποθηκεύονται στον ΑΣΠ Μυκόνου μόνο το πετρέλαιο ντίζελ εμπίπτει στις διατάξεις περί κοινοποίησης.

 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι κατηγορίες κινδύνου του καυσίμου ντίζελ, συμπεριλαμβανομένων των κύριων επικίνδυνων χαρακτηριστικών τους.    

 

 

Ονομασία προϊόντος

CAS number ουσίας

Ταξινόμηση

Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ

Τάξεις και κωδικοί κατηγοριών κινδύνου

Κωδικοί δήλωσης επικινδυνότητας

Πετρέλαιο

Ντίζελ

(κίνησης)

Χαμηλού θείου

68334-30-5

Εύφλεκτο Υγρό 3

Οξεία τοξικότητα 4

Ερεθισμός δέρματος 2

Καρκινογόνο 2

Στοχευόμενη τοξικότητα για συγκεκριμένα όργανα – Επανειλημμένη έκθεση, 2

Τοξικότητα δια της αναρρόφησης 1

 

Χρόνια τοξικότητα υδάτινου περιβάλλοντος 2

Η226 (Υγρό και ατμοί εύλεκτα)

Η332 (επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής)

Η315 (προκαλεί ερεθισμό του δέρματος)

Η351 (ύποπτο για πρόκληση καρκίνου)

Η373 (μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση)

H304 (μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης, διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς)

Η411 (τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις)

 

Όλες οι υπόλοιπες ουσίες που χρησιμοποιούνται στον ΑΣΠ Μυκόνου (π.χ. οξυγόνο, ασετυλίνη, διάφορα χημικά, λιπαντικά κ.α.), ακόμα και αν περιλαμβάνονται στον κατάλογο των επικινδύνων ουσιών της Οδηγίας 2012/18/ΕΕ, βρίσκονται σε ποσότητες μικρότερες της Στήλης 2 (απαίτηση για κοινοποίηση).

 

Για την αναφερόμενη εγκατάσταση έχει θεωρηθεί ο φάκελος κοινοποίησης και έχει καταχωρηθεί η μελέτη ασφαλείας από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή. Σε εφαρμογή του άρθρου 11 της ΚΥΑ 172058 από την αρμόδια Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της ΠΝΑΙ , ο ΑΣΠ Μυκόνου, είναι κάτω του ορίου εγκαταστάσεων και δεν απαιτείται η σύνταξη ΣΑΤΑΜΕ από την ΠΝΑΙ

 

Η παρούσα ανακοίνωση καθώς και τα πληροφοριακά στοιχεία των παραγράφων 1-6, Μέρος 1 του παραρτήματος V της ΚΥΑ 172058/2016/(ΦΕΚ 354/Β/2016) είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,  https://www.pnai.gov.gr, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

Επίσης το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου γνωστοποιεί στο κοινό ότι διαθέτει όλες τις ανωτέρω πληροφορίες και η πρόσβαση σε αυτές είναι ανοικτή για την ενημέρωση του μετά από σχετικό αίτημα, με την επιφύλαξη της παρ. 3 (περ.α) της ανωτέρω σχετικής Κ.Υ.Α. (Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Τσιροπινά – Ερμούπολη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

 

 

Αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή προς την οποία ο καθένας μπορεί να ζητά, για να λάβει γνώση περισσοτέρων στοιχείων (τη θεωρημένη Κοινοποίηση, την καταχωρισμένη Μελέτη ασφαλείας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 7 και 7.1 της ανωτέρω σχετικής Κ.Υ.Α. καθώς και άλλες τυχόν διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες) είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας –  Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, Τμήμα Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ταχ. Διεύθυνση: Μεσογείων 119,  Τ.Κ. 101 92 Αθήνα, τηλ: 2131513414 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Επιπλέον ενημερωτικό υλικό με συνοπτικές οδηγίες τις οποίες οφείλουν να γνωρίζουν οι πολίτες που κατοικούν πλησίον βιομηχανικής εγκατάστασης η οποία διαχειρίζεται επικίνδυνες ουσίες, ώστε να λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και να γνωρίζουν την ενδεδειγμένη συμπεριφορά σε περίπτωση εκδήλωσης ενός βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης (ΒΑΜΕ) είναι ήδη καταχωρημένο στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,  https://www.pnai.gov.gr  στο θέμα Πολιτική Προστασία/Οδηγίες Προστασίας/Τεχνολογικά Ατυχήματα), καθώς και της Γ.Γ.Π.Π. (http://civilprotection.gr/Τεχνολογικά Ατυχήματα).

Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ».

 

                                                        

 

 

 

  Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ – ΑΣΠΡΟΥ