ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

            Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/17.02.2016) “Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ «για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012. Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 12044/613/2007 (Β΄376), όπως διορθώθηκε (Β΄2259/2007)”.
  2. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ /ΔΗΕ/74536/1484/21-8-2019 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών – Γενική Δ/νση Ενέργειας – Δ/νση Ηλεκτρικής Ενέργειας – Τμήμα Παραγωγής, Μεταφοράς και Διαμονής Ηλεκτρικής Ενέργειας, με θέμα : «Διαβίβαση στοιχείων φακέλου Κοινοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ 172058/2016( ΦΕΚ Β 354/2016) για τον ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ της ΔΕΗ ΑΕ, συνολικής ισχύος 22,975 ΜW, με καύσιμο μαζούτ και ντίζελ στη Μήλο Περιφέρειας Ν. Αιγαίου»,

 

ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί για τα στοιχεία και τις πληροφορίες των παραγράφων 1-6, Μέρος 1 του παραρτήματος V της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/2016) που αφορούν εγκατάσταση που βρίσκεται στην Μήλο της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

 

ΟΝΟΜΑ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΣΠ) ΜΗΛΟΥ

  ΕΔΡΑ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΚΑΝΑΒΑ ΜΗΛΟΥ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΟΔΩΝ
  ΑΔΑΜΑΝΤΑ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ & ΑΔΑΜΑΝΤΑ – ΖΕΦΥΡΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ :2287022096

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: aspmilos@dpan.gr

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΜΠΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : (24ωρη βάση) 2284031320

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: tspsifnos@dpan.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ο ΑΣΠ Μήλου ανήκει στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται είναι μαζούτ χαμηλού θείου και πετρέλαιο κίνησης ντίζελ. Τα παραπάνω καύσιμα είναι σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές ποιότητας, ενώ όλες τις δεξαμενές αποθήκευσης περιβάλλονται από κατάλληλη διαμορφωμένη λεκάνη ασφαλείας για περίπτωση αστοχίας.

Ο ΑΣΠ Μήλου είναι εγκατεστημένος στη περιοχή Κάναβα, στη διασταύρωση του δημοσίου δρόμου Αδάμαντος – αεροδρομίου με τον δρόμο προς Κάναβα – Ζεφυρία και απέχει  περίπου 4 Km από τον οικισμό Αδάμαντα και 1 Km από το αεροδρόμιο του νησιού. Αποτελείται από έξι (6) Μονάδες Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 22,975 MWe. Ο ΑΣΠ Μήλου τροφοδοτεί με ηλεκτρική ενέργεια και το νησί της Κιμώλου.

Όλες οι υπόλοιπες ουσίες που χρησιμοποιούνται στον ΑΣΠ Μήλου (π.χ. οξυγόνο, ασετυλίνη, διάφορα χημικά, λιπαντικά κ.α.), ακόμα και αν περιλαμβάνονται στον κατάλογο των επικινδύνων ουσιών της Οδηγίας 2012/18/ΕΕ, βρίσκονται σε ποσότητες μικρότερες της Στήλης 2 (απαίτηση για κοινοποίηση).

 

Ονομασία προϊόντος

CAS number ουσίας

Ταξινόμηση

Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ

Τάξεις και κωδικοί κατηγοριών κινδύνου

Κωδικοί δήλωσης επικινδυνότητας

Πετρέλαιο

Ντίζελ

(κίνησης)

Χαμηλού θείου

68334-30-5

Εύφλεκτο Υγρό 3

Οξεία τοξικότητα 4

Ερεθισμός δέρματος 2

Καρκινογόνο 2

Στοχευόμενη τοξικότητα για συγκεκριμένα όργανα – Επανειλημμένη έκθεση, 2

Τοξικότητα δια της αναρρόφησης 1

 

Χρόνια τοξικότητα υδάτινου περιβάλλοντος 2

Η226 (Υγρό και ατμοί εύλεκτα)

Η332 (επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής)

Η315 (προκαλεί ερεθισμό του δέρματος)

Η351 (ύποπτο για πρόκληση καρκίνου)

Η373 (μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση)

H304 (μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης, διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς)

Η411 (τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις)

Μαζούτ

Χαμηλού θείου

(1% κ.β. max)

 

68476-33-5

Καρκινογόνο, 1Β

Τοξικότητα στην αναπαραγωγική ικανότητα, 2

Στοχευόμενη τοξικότητα για συγκεκριμένα όργανα – Επανειλημμένη έκθεση, 2

Οξεία επικινδυνότητα για το υδάτινο περιβάλλον, 1

Χρόνια επικινδυνότητα για το υδάτινο περιβάλλον, 2

Οξεία τοξικότητα, 4

Η350 (Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο)

Η361d (Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο)

Η373 (μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο ήπαρ, στον αιματικό ιστό και στο θυμό αδένα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση)

H400 (Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς)

Η410 (Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις)

Η332 (Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής)

 

Για την αναφερόμενη εγκατάσταση έχει θεωρηθεί ο φάκελος κοινοποίησης και έχει καταχωρηθεί η μελέτη ασφαλείας από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή. Σε εφαρμογή του άρθρου 11 της ΚΥΑ 172058 από την αρμόδια Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της ΠΝΑΙ , ο ΑΣΠ Μήλου, είναι κάτω του ορίου εγκαταστάσεων και δεν απαιτείται η σύνταξη ΣΑΤΑΜΕ από την ΠΝΑΙ

Η παρούσα ανακοίνωση καθώς και τα πληροφοριακά στοιχεία των παραγράφων 1-6, Μέρος 1 του παραρτήματος V της ΚΥΑ 172058/2016/(ΦΕΚ 354/Β/2016) είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,  https://www.pnai.gov.gr, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

Επίσης το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου γνωστοποιεί στο κοινό ότι διαθέτει όλες τις ανωτέρω πληροφορίες και η πρόσβαση σε αυτές είναι ανοικτή για την ενημέρωση του μετά από σχετικό αίτημα, με την επιφύλαξη της παρ. 3 (περ.α) της ανωτέρω σχετικής Κ.Υ.Α. (Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Τσιροπινά – Ερμούπολη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή προς την οποία ο καθένας μπορεί να ζητά, για να λάβει γνώση περισσοτέρων στοιχείων (τη θεωρημένη Κοινοποίηση, την καταχωρισμένη Μελέτη ασφαλείας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 7 και 7.1 της ανωτέρω σχετικής Κ.Υ.Α. καθώς και άλλες τυχόν διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες) είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας –  Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών – Τμήμα Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ταχ. Διεύθυνση: Μεσογείων 119, Αθήνα, τηλ: 2106969414 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Επιπλέον ενημερωτικό υλικό με συνοπτικές οδηγίες τις οποίες οφείλουν να γνωρίζουν οι πολίτες που κατοικούν πλησίον βιομηχανικής εγκατάστασης η οποία διαχειρίζεται επικίνδυνες ουσίες, ώστε να λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και να γνωρίζουν την ενδεδειγμένη συμπεριφορά σε περίπτωση εκδήλωσης ενός βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης (ΒΑΜΕ) είναι ήδη καταχωρημένο στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,  https://www.pnai.gov.gr  στο θέμα Πολιτική Προστασία/Οδηγίες Προστασίας/Τεχνολογικά Ατυχήματα), καθώς και της Γ.Γ.Π.Π. (http://civilprotection.gr/Τεχνολογικά Ατυχήματα).

Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ».

 

                                                                    

 

 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   

 

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΕΛΗΓΓΙΑΝΗ – ΑΣΠΡΟΥ