ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

            Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, έχοντας υπόψη:

 

1.    Τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/17.02.2016) “Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ «για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012. Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 12044/613/2007 (Β΄376), όπως διορθώθηκε (Β΄2259/2007)”.

2.    Το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ /ΔΗΕ/73944/1477/19-8-2019 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών – Γενική Δ/νση Ενέργειας – Δ/νση Ηλεκτρικής Ενέργειας – Τμήμα Παραγωγής, Μεταφοράς και Διαμονής- Ηλεκτρικής Ενέργειας, με θέμα : «Διαβίβαση στοιχείων φακέλου Κοινοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ 172058/2016( ΦΕΚ Β 354/2016) για τον ΑΣΠ Άνδρου της ΔΕΗ ΑΕ, συνολικής ισχύος 18,740 ΜW, με καύσιμο ντίζελ στην Άνδρο Περιφέρειας Ν. Αιγαίου»,

 

ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί για τα στοιχεία και τις πληροφορίες των παραγράφων 1-6, Μέρος 1 του παραρτήματος V της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/2016) που αφορούν εγκατάσταση που βρίσκεται στην Άνδρο της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

 

ΟΝΟΜΑ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΣΠ) ΑΝΔΡΟΥ

  ΕΔΡΑ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ :2282022173

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: G.Stefanou@dei.com.gr

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : (24ωρη βάση) 22820-22173

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: G.Stefanou@dei.com.gr

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από το 2003 η Άνδρος είναι διασυνδεδεμένη με το ηπειρωτικό διασυνδεμένο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ευθύνης ΑΔΜΗΕ. Έκτοτε η λειτουργία του ΑΣΠ Άνδρου έχει ρόλο εφεδρείας στα πλαίσια είτε προγραμματισμένων (για συντήρηση), είτε απρόβλεπτων (βλάβες) διακοπών του δικτύου. Σε περίπτωση διακοπής, ο ΑΣΠ αναλαμβάνει να εξυπηρετήσει τόσο την Άνδρο (3 γραμμές ΜΤ), όσο και την Τήνο (2 γραμμές ΜΤ).

Η σύνδεση έχει επιτευχθεί με πόντιση υποβρυχίων καλωδίων 150KV μεταξύ Εύβοιας και Άνδρου. Επίσης, έχουν κατασκευασθεί τα εναέρια τμήματα των γραμμών 150KV επί της Εύβοιας και της Άνδρου και στη Άνδρο έχει εγκατασταθεί μόνιμος Υ/Σ 150/20 KV .

Ο ΑΣΠ Άνδρου έχει πάψει να λειτουργεί  και έχει περάσει σε ψυχρή εφεδρεία, που σημαίνει ότι θα υπάρχει και θα συντηρείται μόνο για τη περίπτωση που συμβεί κάποιο ατύχημα και διακοπεί η σύνδεση με την Ηπειρωτική Ελλάδα.

Ο ΑΣΠ Άνδρου βρίσκεται εγκατεστημένος επί της νήσου Άνδρου εντός της δημοτικής κοινότητας Άνδρου της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ειδικότερα, η θέση εγκατάστασης βρίσκεται παρά του λιμένα της Άνδρου περίπου 1km βόρεια του οικισμού της Χώρας/Άνδρου. Αποτελείται από επτά (7) Μονάδες Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ονομαστικής ισχύος 18,74 MWe.

Ο ΑΣΠ Άνδρου χρησιμοποιεί ως βασικό καύσιμο πετρέλαιο κίνησης ντίζελ που πληροί τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές ποιότητας, ενώ η εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμου πληροί τις προβλέψεις περί ασφαλούς και καλής λειτουργίας σύμφωνα με το Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15Α/17.2.87).

Όλες οι υπόλοιπες ουσίες που χρησιμοποιούνται στον ΑΣΠ Άνδρου (π.χ. οξυγόνο, ασετυλίνη, διάφορα χημικά, λιπαντικά κ.α.), ακόμα και αν περιλαμβάνονται στον κατάλογο των επικινδύνων ουσιών της Οδηγίας2012/18/ΕΕ, βρίσκονται σε ποσότητες μικρότερες της Στήλης 2 (απαίτηση για κοινοποίηση).

Ονομασία προϊόντος

CAS number ουσίας

Ταξινόμηση

Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ

Τάξεις και κωδικοί κατηγοριών κινδύνου

Κωδικοί δήλωσης επικινδυνότητας

Πετρέλαιο

Ντίζελ

(κίνησης)

Χαμηλού θείου

68334-30-5

Εύφλεκτο Υγρό 3

Οξεία τοξικότητα 4

Ερεθισμός δέρματος 2

Καρκινογόνο 2

Στοχευόμενη τοξικότητα για συγκεκριμένα όργανα – Επανειλημμένη έκθεση, 2

Τοξικότητα δια της αναρρόφησης 1

 

Χρόνια τοξικότητα υδάτινου περιβάλλοντος 2

Η226 (Υγρό και ατμοί εύλεκτα)

Η332 (επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής)

Η315 (προκαλεί ερεθισμό του δέρματος)

Η351 (ύποπτο για πρόκληση καρκίνου)

Η373 (μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση)

H304 (μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης, διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς)

Η411 (τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις)

 

Για την αναφερόμενη εγκατάσταση έχει θεωρηθεί ο φάκελος κοινοποίησης και έχει καταχωρηθεί η μελέτη ασφαλείας από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή. Σε εφαρμογή του άρθρου 11 της ΚΥΑ 172058 από την αρμόδια Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της ΠΝΑι , ο ΑΣΠ Άνδρου είναι κάτω του ορίου εγκαταστάσεων και δεν απαιτείται η σύνταξη ΣΑΤΑΜΕ από την ΠΝΑΙ

Η παρούσα ανακοίνωση καθώς και τα πληροφοριακά στοιχεία των παραγράφων 1-6, Μέρος 1 του παραρτήματος V της ΚΥΑ 172058/2016/(ΦΕΚ 354/Β/2016) είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,  https://www.pnai.gov.gr, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

Επίσης το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου γνωστοποιεί στο κοινό ότι διαθέτει όλες τις ανωτέρω πληροφορίες και η πρόσβαση σε αυτές είναι ανοικτή για την ενημέρωση του μετά από σχετικό αίτημα, με την επιφύλαξη της παρ. 3 (περ.α) της ανωτέρω σχετικής Κ.Υ.Α. (Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Τσιροπινά – Ερμούπολη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή προς την οποία ο καθένας μπορεί να ζητά, για να λάβει γνώση περισσοτέρων στοιχείων (τη θεωρημένη Κοινοποίηση, την καταχωρισμένη Μελέτη ασφαλείας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 7 και 7.1 της ανωτέρω σχετικής Κ.Υ.Α. καθώς και άλλες τυχόν διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες) είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας –  Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών – Τμήμα Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ταχ. Διεύθυνση: Μεσογείων 119, Αθήνα, τηλ: 2106969414 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Επιπλέον ενημερωτικό υλικό με συνοπτικές οδηγίες τις οποίες οφείλουν να γνωρίζουν οι πολίτες που κατοικούν πλησίον βιομηχανικής εγκατάστασης η οποία διαχειρίζεται επικίνδυνες ουσίες, ώστε να λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και να γνωρίζουν την ενδεδειγμένη συμπεριφορά σε περίπτωση εκδήλωσης ενός βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης (ΒΑΜΕ) είναι ήδη καταχωρημένο στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,  https://www.pnai.gov.gr  στο θέμα Πολιτική Προστασία/Οδηγίες Προστασίας/Τεχνολογικά Ατυχήματα), καθώς και της Γ.Γ.Π.Π. (http://civilprotection.gr/Τεχνολογικά Ατυχήματα).

Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ».

 

                                                                    

 

 

 

                                                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΖΑΣ             

 

                       

 

 

image_print