ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Ερμούπολη : 9-7-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                 Αριθ.πρωτ   : 72947/4927

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

             Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/17.02.2016) “Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ «για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012. Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 12044/613/2007 (Β΄376), όπως διορθώθηκε (Β΄2259/2007)”.
  2. Το με αρ. πρωτ. 1281/Φ.14.159/18-11-2019 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου, Τμήμα Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων, με θέμα : «Καταχώρηση της Μελέτης Ασφαλείας για τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εμφιάλωσης υγραερίου της «ΝΗΣΟΓΚΑΖ Α.Ε.» με έδρα δραστηριότητας την Κάλυμνο στην περιοχή «Γιαννοχώραφα» του Δήμου Καλυμνίων, Νήσου Καλύμνου, Π.Ε. Δωδεκανήσου, Π.Ν. Αιγαίου, Α.Φ.Μ. 094138130, Δ.Ο.Υ. ΚΩ (τ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ)».  

 

ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί για τα στοιχεία και τις πληροφορίες των παραγράφων 1-6, Μέρος 1 του παραρτήματος V της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/2016) που αφορούν εγκατάσταση που βρίσκεται στην νήσο ΚΑΛΥΜΝΟ της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

 

ΟΝΟΜΑ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΝΗΣΟΓΚΑΖ Α.Ε.

  ΕΔΡΑ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – ΓΙΑΝΝΟΧΩΡΑΦΑ,
   Τ.Κ. 85 200, ΚΑΛΥΜΝΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 

ΨΑΡΟΜΠΑΣ ΜΙΧ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ  – ΨΑΡΟΜΠΑΣ ΜΙΧ. ΘΕΟΦΙΛΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ :22430-28658

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: info@nisogas.gr

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΛΟΪΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : (24  ώρες) 694-6275469

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: info@nisogas.gr 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 Η εγκατάσταση υπάγεται στην ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ354/Β’/17-02-2016) (Οδηγία SEVESO) και έχει προσκομίσει Μελέτη Ασφαλείας στην Αδειοδοτούσα Αρχή.

Οι ακόλουθες πληροφορίες, οι οποίες έχουν εξαχθεί από τη Μελέτη Ασφαλείας, πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 13 της ανωτέρου ΚΥΑ.

Η ημερομηνία της τελευταίας επιθεώρησης SEVESO μπορεί επίσης να βρεθεί στους παρακάτω πίνακες.

Ιστορικό

 

Έκδοση

Αιτία

Ημερομηνία

 

Υποχρεωτική έκδοση Μελέτης Ασφαλείας

06/2016

 

Ενημέρωση μελέτης

 

 

Τελευταία Καταχώρηση Μελέτης

 

 

Πληροφορίες της εγκατάστασης με βάση το άρθρο 3 της προαναφερθείσας ΚΥΑ

 

Όνομα Εγκατάστασης

Καταχωρισμένο όνομα

ΝΗΣΟΓΚΑΖ Α.Ε.

Εμπορική ονομασία

ΝΗΣΟΓΚΑΖ Α.Ε.

Διεύθυνση Εγκατάστασης

Διεύθυνση

Δήμος Καλυμνίων

Περιοχή, Τ.Κ.

Γιαννοχώραφα, 85200, Κάλυμνος

E-mail

info@nisogas.gr

Στοιχεία Τεχνικού Ασφαλείας

Λοΐζος Νικόλαος του Εμμανουήλ

Τηλ. (24 ώρες) : 694-6275469

Πληροφορίες Μελέτης Ασφαλείας

Δραστηριότητα

Δραστηριότητα αποθήκευσης διανομής και εμφιάλωσης υγραερίων. Στην εγκατάσταση της ΝΗΣΟΓΚΑΖ Α.Ε. διακινούνται τα ακόλουθα είδη υγραερίου χύμα και συσκευασμένα σε φιάλες :

  • υγραέριο προπάνιο,
  • υγραέριο μίγμα.

Πληροφορίες επικίνδυνων ουσιών

Κατηγορίες κινδύνου/ Κατονομαζόμενες ουσίες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επικίνδυνες ουσίες

CAS number

Μέγιστη ποσότητα* (tn)

Προπάνιο εμπορίου

68606-26-8

208

Υγραέριο μίγμα

68512-91-4

792

Χρώμα βαφής φιαλών

0,7

Αστάρι  (primer)

0,5

Επικίνδυνα χαρακτηριστικά/ Επικινδυνότητα

 

 

 

 

 

 

Πληροφορίες έκτακτης ανάγκης

Πως θα ειδοποιηθεί το κοινό σε περίπτωση ατυχήματος

Σε περίπτωση ατυχήματος η εταιρεία βάσει του ΕΣΕΑ ειδοποιεί τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, γίνεται ενεργοποίηση του εξωτερικού ΣΑΤΑΜΕ, και ειδοποιείται το κοινό με τον μηχανισμό της Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο γίνεται ενημέρωση του κοινού από Διευθυντή ΕΣΕΑ.

 

 

Αντίδραση κοινού σε περίπτωση μεγάλου ατυχήματος

Ο πλησιέστερος οικισμός στην εγκατάσταση είναι ο οικισμός της Καλύμνου που αποτελείται από δύο συνοικίες, της Πόθιας (περιοχή λιμανιού) και της Χώρας (ή Χωριό, σε απόσταση περί τα 3 km Δ από το λιμάνι).

Το οικιστικό σύνολο του οικισμού της Καλύμνου πρακτικά σταματά στην περιοχή της ΔΕΗ σε απόσταση 800 m Δ της εγκατάστασης. Μεμονωμένες κατοικίες εντοπίζονται πολύ κοντά στην εγκατάσταση, σε απόσταση περί τα 100 m ΝΑ από τις δεξαμενές υγραερίου.

Εάν χρειαστεί θα πρέπει να γίνει μετακίνηση του πληθυσμού σε απόσταση μεγαλύτερη των 1100 μέτρων από την εγκατάσταση

Επιθεώρηση

Ημερομηνία πιο πρόσφατης επιθεώρησης

 

Διαθέσιμες  πληροφορίες σχετικά με την επιθεώρηση

Διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν

Λοιπές Πληροφορίες

Γειτονικές εγκαταστάσεις που ενδέχεται να έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα (τοποθεσία, διεύθυνση, Τ.Κ)

Το οικιστικό σύνολο του οικισμού της Καλύμνου πρακτικά σταματά στην περιοχή της ΔΕΗ σε απόσταση 800 m Δ της εγκατάστασης. Μεμονωμένες κατοικίες εντοπίζονται πολύ κοντά στην εγκατάσταση, σε απόσταση περί τα 100 m ΝΑ από τις δεξαμενές υγραερίου.

Όσον αφορά εγκαταστάσεις, υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή, άλλες εγκαταστάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεαστούν και να δώσουν πολλαπλασιαστικά φαινόμενα :

Ιδιωτικό ΚΤΕΟ, σε απόσταση 120 m A της εγκατάστασης.

• Εργοστάσιο επίπλων (Σκουμπουρδής) σε απόσταση 200 m Β της εγκατάστασης.

• Εγκατάσταση υγρών καυσίμων (Jet Oil Α.Ε.) σε απόσταση 230 m NA της εγκατάστασης.

• Εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυμάτων («βιολογικός καθαρισμός») της ΔΕΥΑΚ.) σε απόσταση 350 m NA της εγκατάστασης.

• Εγκατάσταση υγρών καυσίμων (Αργώ Α.Ε., εγκατάσταση Λαφασίου) σε απόσταση 400 m Δ της εγκατάστασης.

 

Εγκεκριμένο Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ

Αυτό το γνωρίζει η Περιφέρεια

 

 

Πιθανό σενάριο μεγάλου ατυχήματος

(1)

Είδος μεγάλου ατυχήματος

 

Φωτιά λίμνης

 

 

Πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία

Κίνδυνοι για την υγεία εξ' αιτίας της θερμικής ακτινοβολίας. 

Πιθανοί κίνδυνοι για το περιβάλλον

Κίνδυνοι από την διασπορά αερίων ρύπων

Σενάριο

Για τη φωτιά λίμνης, η διάμετρος της λίμνης υπολογίστηκε θεωρώντας, μηδενική εξάτμιση του υγραερίου. Η παραδοχή αυτή είναι συντηρητική, καθώς έτσι μεγιστοποιείται η ποσότητα που συμμετέχει στη λίμνη. Ο χρόνος έκθεσης του παρατηρητή κατά τον υπολογισμό των δόσεων θερμικής ακτινοβολίας θεωρήθηκε ίσος με 40 sec

 

Μέτρα ελέγχου

Αποφυγή ανάφλεξης διαρροής. Ψύξη των δεξαμενών με νερό ψύξης.

Άμεση αντιμετώπιση μέσα στην εγκατάσταση

Ο Υπεύθυνος βάρδιας επίβλεψης και λειτουργίας της Εγκατάστασης τίθεται επικεφαλής της ΟΑΕΠ και δίδει τις κατάλληλες εντολές και οδηγίες για να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες :

 

Σταμάτημα οποιασδήποτε λειτουργίας αντλιών και λοιπών μηχανημάτων, διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων και απομάκρυνση κάθε πηγής πρόκλησης σπινθήρων.

 

Προσδιορισμός της αιτίας διαρροής και εξουδετέρωσή της. Εάν δεν είναι δυνατή η άμεση διακοπή της διαρροής πρέπει  να ληφθούν ευρύτερα μέτρα (άδειασμα Δ/Ξ, ξεπρεσσάρισμα αγωγού κλπ).

 

Περιορισμός εξάπλωσης της διαρροής σε όσο το δυνατό μικρότερη έκταση με χρήση τεχνητών εμποδίων.

 

Επικάλυψη της επιφάνειας του διαρρέοντος ρευστού με αφρό.

 

Σε κάθε περίπτωση ενημερώνεται η πυροσβεστική υπηρεσία για την αντιμετώπισή της κατάστασης.

 

 

Αντιμετώπιση ή ενέργειες έξω από την εγκατάσταση

Σε αντιμετώπισης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ενημερώνεται η πυροσβεστική υπηρεσία για την αντιμετώπισή της.

 

 

 

Πιθανό σενάριο μεγάλου ατυχήματος

(2)

Είδος μεγάλου ατυχήματος

 

 

Πύρινη σφαίρα

 

 

Πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία

Κίνδυνοι για την υγεία εξ' αιτίας της θερμικής ακτινοβολίας και της υπερπίεσης

Πιθανοί κίνδυνοι για το περιβάλλον

Κίνδυνοι από την διασπορά αερίων ρύπων

Σενάριο

Η ένταση της παραγόμενης ακτινοβολίας στην επιφάνεια της σφαίρας θεωρήθηκε ότι είναι ίση με 350 kW/m2. Η παραπάνω τιμή είναι συντηρητική, καθώς σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, σε φαινόμενα πύρινης σφαίρας, έχουν παρατηρηθεί και σημαντικά χαμηλότερες τιμές, ενώ υπερκαλύπτονται και οι τιμές έντασης που υπολογίζονται με βάση τη μέγιστη πίεση σχεδιασμού των δεξαμενών.

Μέτρα ελέγχου

Αποφυγή ανάφλεξης διαρροής. Ψύξη των δεξαμενών με νερό ψύξης.

Άμεση αντιμετώπιση μέσα στην εγκατάσταση

Ο Υπεύθυνος βάρδιας επίβλεψης και λειτουργίας της Εγκατάστασης τίθεται επικεφαλής της ΟΑΕΠ και δίδει τις κατάλληλες εντολές και οδηγίες για να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες :

Σταμάτημα οποιασδήποτε λειτουργίας αντλιών και λοιπών μηχανημάτων, διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων και απομάκρυνση κάθε πηγής πρόκλησης σπινθήρων.

Προσδιορισμός της αιτίας διαρροής και εξουδετέρωσή της. Εάν δεν είναι δυνατή η άμεση διακοπή της διαρροής πρέπει  να ληφθούν ευρύτερα μέτρα (άδειασμα Δ/Ξ, ξεπρεσσάρισμα αγωγού κλπ).

Περιορισμός εξάπλωσης της διαρροής σε όσο το δυνατό μικρότερη έκταση με χρήση τεχνητών εμποδίων.

Επικάλυψη της επιφάνειας του διαρρέοντος ρευστού με αφρό.

Σε κάθε περίπτωση ενημερώνεται η πυροσβεστική υπηρεσία για την αντιμετώπισή της κατάστασης.

Αντιμετώπιση ή ενέργειες έξω από την εγκατάσταση

Σε αντιμετώπισης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ενημερώνεται η πυροσβεστική υπηρεσία για την αντιμετώπισή της.

 

 

       

 

Πιθανό σενάριο μεγάλου ατυχήματος

(3)

Είδος μεγάλου ατυχήματος

Γλώσσα φωτιάς (jet fire)

Πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία

Κίνδυνοι για την υγεία εξ' αιτίας της θερμικής ακτινοβολίας και της υπερπίεσης

Πιθανοί κίνδυνοι για το περιβάλλον

Κίνδυνοι από την διασπορά αερίων ρύπων

Σενάριο

Κατά τους υπολογισμούς της γλώσσας φωτιάς θεωρήθηκε ότι διαρρέει προπάνιο. Η παραδοχή αυτή είναι συντηρητική, καθώς για το προπάνιο αντιστοιχεί η μεγαλύτερη τάση ατμών σε σχέση με το υγραέριο μίγμα.

Οι υπολογισμοί εκτελέστηκαν για τη μέγιστη μέση μηνιαία θερμοκρασία (26°C, Ιούλιος) έτσι ώστε η αντίστοιχη πίεση και το μέγεθος της γλώσσας φωτιάς να είναι το μέγιστο δυνατό.

Η κατεύθυνση της φλόγας μπορεί να σχηματίζει οποιαδήποτε γωνία με το οριζόντιο επίπεδο. Κατά τους υπολογισμούς θεωρήθηκε ότι οι φωτιές αυτού του τύπου συμβαίνουν από οριζόντια διαρροή, η οποία και δίδει το μεγαλύτερο εύρος επικινδυνότητας.

Μέτρα ελέγχου

Αποφυγή ανάφλεξης διαρροής. Ψύξη των σωληνώσεων με νερό ψύξης και κλείσιμο των βανών τροφοδοσίας των δεξαμενών προς τις σωληνώσεις. 

Άμεση αντιμετώπιση μέσα στην εγκατάσταση

Ο Υπεύθυνος βάρδιας επίβλεψης και λειτουργίας της Εγκατάστασης τίθεται επικεφαλής της ΟΑΕΠ και δίδει τις κατάλληλες εντολές και οδηγίες για να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες :

Σταμάτημα οποιασδήποτε λειτουργίας αντλιών και λοιπών μηχανημάτων, διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων και απομάκρυνση κάθε πηγής πρόκλησης σπινθήρων.

Προσδιορισμός της αιτίας διαρροής και εξουδετέρωσή της. Εάν δεν είναι δυνατή η άμεση διακοπή της διαρροής πρέπει  να ληφθούν ευρύτερα μέτρα (άδειασμα Δ/Ξ, ξεπρεσσάρισμα αγωγού κλπ).

Περιορισμός εξάπλωσης της διαρροής σε όσο το δυνατό μικρότερη έκταση με χρήση τεχνητών εμποδίων.

Επικάλυψη της επιφάνειας του διαρρέοντος ρευστού με αφρό.

Σε κάθε περίπτωση ενημερώνεται η πυροσβεστική υπηρεσία για την αντιμετώπισή της κατάστασης.

 

 

 

 

 

Για την αναφερόμενη εγκατάσταση έχει θεωρηθεί ο φάκελος κοινοποίησης και έχει καταχωρηθεί η μελέτη ασφαλείας από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή. Σε εφαρμογή του άρθρου 11 της ΚΥΑ 172058 από την αρμόδια Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της ΠΝΑΙ , η Μελέτη Ασφαλείας για τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εμφιάλωσης υγραερίου της «ΝΗΣΟΓΚΑΖ Α.Ε.» με έδρα δραστηριότητας την Κάλυμνο στην  περιοχή «Γιαννοχώραφα» του Δήμου Καλυμνίων, Νήσου Καλύμνου, Π.Ε. Δωδεκανήσου, Π.Ν. Αιγαίου, Α.Φ.Μ. : 094138130, Δ.Ο.Υ. ΚΩ (τ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ)», είναι άνω του ορίου εγκαταστάσεων και απαιτείται η σύνταξη ΣΑΤΑΜΕ από την ΠΝΑΙ

Η παρούσα ανακοίνωση καθώς και τα πληροφοριακά στοιχεία των παραγράφων 1-6, Μέρος 1 του παραρτήματος V της ΚΥΑ 172058/2016/(ΦΕΚ 354/Β/2016) είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,  https://www.pnai.gov.gr, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

Επίσης το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου γνωστοποιεί στο κοινό ότι διαθέτει όλες τις ανωτέρω πληροφορίες και η πρόσβαση σε αυτές είναι ανοικτή για την ενημέρωση του μετά από σχετικό αίτημα, με την επιφύλαξη της παρ. 3 (περ.α) της ανωτέρω σχετικής Κ.Υ.Α. (Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Τσιροπινά – Ερμούπολη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή προς την οποία ο καθένας μπορεί να ζητά, για να λάβει γνώση περισσοτέρων στοιχείων (τη θεωρημένη Κοινοποίηση, την καταχωρισμένη Μελέτη ασφαλείας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 7 και 7.1 της ανωτέρω σχετικής Κ.Υ.Α. καθώς και άλλες τυχόν διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες) είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης – Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου – Τμήμα Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων, (Ταχ. Διεύθυνση: Γ. Μαύρου 2, ΡΟΔΟΣ           Τ.Κ. 85100, τηλ: 22413-64726 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Επιπλέον ενημερωτικό υλικό με συνοπτικές οδηγίες τις οποίες οφείλουν να γνωρίζουν οι πολίτες που κατοικούν πλησίον βιομηχανικής εγκατάστασης η οποία διαχειρίζεται επικίνδυνες ουσίες, ώστε να λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και να γνωρίζουν την ενδεδειγμένη συμπεριφορά σε περίπτωση εκδήλωσης ενός βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης (ΒΑΜΕ) είναι ήδη καταχωρημένο στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,  https://www.pnai.gov.gr  στο θέμα Πολιτική Προστασία/Οδηγίες Προστασίας/Τεχνολογικά Ατυχήματα), καθώς και της Γ.Γ.Π.Π. (http://civilprotection.gr/Τεχνολογικά Ατυχήματα).

Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ».

 

                                                        

 

 

 

                                                                              Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                    ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   

 

 

                                                                   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ – ΑΣΠΡΟΥ