ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Ερμούπολη : 29-7-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                 Αριθ.πρωτ   : 82736/5460

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

             Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/17.02.2016) “Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ «για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012. Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 12044/613/2007 (Β΄376), όπως διορθώθηκε (Β΄2259/2007)”.
  2. Το με αρ. πρωτ. 3651/Φ.14.382/9-7-2019 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου, Τμήμα Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων, με θέμα : «Τη θεώρηση του φακέλου Κοινοποίησης για τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων της «ΑΡΓΩ Α.Ε.» με έδρα δραστηριότητας την Κάλυμνο στην περιοχή «Γιαννοχώραφα» του Δήμου Καλυμνίων, Νήσου Καλύμνου, Π.Ε. Δωδεκανήσου, Π.Ν. Αιγαίου, Α.Φ.Μ. : 094138086, Δ.Ο.Υ. ΚΩ (τ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ)».  

 

ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί για τα στοιχεία και τις πληροφορίες των παραγράφων 1-6, Μέρος 1 του παραρτήματος V της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/2016) που αφορούν εγκατάσταση που βρίσκεται στην νήσο ΚΑΛΥΜΝΟ της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

 

ΟΝΟΜΑ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΑΡΓΩ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ δ.τ. ΑΡΓΩ Α.Ε. – ΑΡΓΩ – ARGO OIL

  ΕΔΡΑ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΓΙΑΝΝΟΧΩΡΑΦΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

  Τ.Κ. 85 200, ΚΑΛΥΜΝΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 

ΜΙΧΑΗΛ Π. ΨΑΡΟΜΠΑΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) – ΚΥΡΙΑΚΟΣ Π. ΨΑΡΟΜΠΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ :2243059770 (24ωρη βάση) 6944189700

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: mpsarompas@argooil.gr

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΓΑΛΑΝΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : 2108816896 (24  ώρες) 6936694569

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: galanis@process.com.gr

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

H   εγκατάσταση της ΑΡΓΩ Α.Ε. Ελληνική Ανώνυμος Εταιρεία Πετρελαιοειδών στα  Γιαννοχώραφα Καλύμνου υπόκειται στις απαιτήσεις της ΚΥΑ 172058/2016 – ΦΕΚ 354/Β/17-2-2016 (SEVESO IIΙ).

 

Η εγκατάσταση της ΑΡΓΩ Α.Ε. Ελληνική Ανώνυμος Εταιρεία Πετρελαιοειδών στα

Γιαννοχώραφα Καλύμνου είναι μια εγκατάσταση στην οποία αποθηκεύονται καύσιμα (βενζίνες και πετρέλαια) με σκοπό την τροφοδοσία των πρατηρίων καυσίμων του νησιού, τη τροφοδοσία σπιτιών και λοιπών εγκαταστάσεων με πετρέλαιο θέρμανσης και τη τροφοδοσία σκαφών και πλοίων με πετρέλαιο ναυτιλίας.

 

Στην εγκατάσταση δεν πραγματοποιείται καμία μεταποιητική δραστηριότητα (εκτός από την ανάμιξη μαζούτ με diesel για την δημιουργία διαφόρων τύπων καυσίμου) παρά μόνο αποθήκευση των καυσίμων σε δεξαμενές και τροφοδοσία των βυτιοφόρων οχημάτων από κατάλληλο γεμιστήριο και τροφοδοσία πλοίων και σκαφών στον προβλήτα πουδιαθέτει η εγκατάσταση.

 

Η τροφοδοσία της εγκατάστασης με καύσιμα γίνεται από ιδιόκτητο για το σκοπό πλοίο που διαθέτει η ΑΡΓΩ Α.Ε.. Τα καύσιμα αποθηκεύονται σε κατάλληλες δεξαμενές μέσω κατάλληλου δικτύου σωληνώσεων. Το σύνολο των δεξαμενών διαθέτει ειδική λεκάνη ασφαλείας για τη συλλογή τυχόν διαρροών. Στη συνέχεια τα καύσιμα μεταφέρονται βαρυτικά (φυσιολογική ροή λόγω υψομετρικής διαφοράς) στα γεμιστήρια που βρίσκονται στον προβλήτα.

 

Το σύνολο των λειτουργιών της εγκατάστασης ελέγχεται ηλεκτρονικά μέσω κατάλληλων λογισμικών με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Στην εγκατάσταση έχει εγκατασταθεί πληθώρα αισθητήρων τα δεδομένα των οποίων αποτυπώνονται στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή του χρήστη σε 24ωρη βάση.

 

Η εγκατάσταση διαθέτει όλα τα προβλεπόμενα μέσα και εξοπλισμό ασφαλείας.

Συγκεκριμένα διαθέτει ένα πλήρες και αποτελεσματικό σύστημα πυρόσβεσης

(πυροσβεστικό όχημα, πυροσβεστήρες, πυροσβεστικές φωλιές, μόνιμο πυροσβεστικό δίκτυο, πυροσβεστικό συγκρότημα, πυροσβεστικούς δακτυλίους για την ψύξη των δεξαμενών, αφροποιητικά συστήματα για τις δεξαμενές, κανονάκια εκτόξευσης μεγάλης εμβέλειας κ.λπ.), σύστημα συναγερμού, εξοπλισμό αντιεκρηκτικού τύπου (αντλίες, μοτέρ, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό κ.λπ.) και σύστημα παρακολούθησης.

Το προσωπικό που απασχολείται στην εγκατάσταση είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και διαθέτει μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στη διαχείριση καυσίμων. Σε μηνιαία βάσει πραγματοποιούνται ασκήσεις αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης με τη χρήση του συνόλου του διατιθέμενου εξοπλισμού.

 

Η εγκατάσταση φυλάσσεται με φυσική παρουσία εργαζομένων καθ’ όλο το 24ωρο.

 

Η όποια επικινδυνότητα της εγκατάστασης υπάρχει λόγω της ευφλεξιμότητας των

υλικών που αποθηκεύονται σε αυτή. Συγκεκριμένα οι βενζίνες που στην ουσία είναι το εύφλεκτο προϊόν (τα πετρέλαια δεν είναι εύκολο να αναφλεγούν) αποθηκεύονται σε ειδικές δεξαμενές με επιπλέον μέτρα ασφάλειας και ελέγχου.

 

Λόγω των τηρούμενων μέτρων ασφαλείας αλλά και της θέσης της εγκατάστασης (περιβάλλεται κατά το ήμισυ από θάλασσα και βρίσκεται μακριά από άλλες εγκαταστάσεις με εύφλεκτα) καθιστούν τη πιθανότητα δημιουργίας αλλά και εξάπλωσης ενός ατυχήματος (φωτιά που μπορεί να συνοδεύεται ή να συνοδεύει ενδεχόμενη έκρηξη) εξαιρετικά μικρή.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατάλογος επικίνδυνων ουσιών και μιγμάτων (άρθρο 5 §Β, άρθρο 6 §1δ)

 Ονομασία Επικίνδυνης ουσίας/ μείγματος

Χημική Ονομασία ουσίας/ συστατικού μείγματος

% Ποσοστό του συστατικού στο μείγμα

Αριθμός CAS ή άλλος αναγνωριστικός κωδικός της ουσίας

Ταξινόμηση συστατικού μείγματος

Ταξινόμηση ουσίας/ μείγματος (CLP)

Μέγιστη αποθηκευμένη ποσότητα

(σε τόνους)

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ

Καύσιμα, Πετρέλαιο (μείγμα)

≤100

68334-30-5

649-224-00-6 (CLP)

R40, R65, R20, R38, R51/53

Η332, Η351, Η226, Η315, Η304, Η373, Η411

 

 

 

 

 

 

     2018,69

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Καύσιμα, Πετρέλαιο (μείγμα)

≤100

68334-30-5

649-224-00-6 (CLP)

R40, R65, R20, R38, R51/53

Η332, Η351, Η226, Η315, Η304, Η373, Η411

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Καύσιμα, Πετρέλαιο (μείγμα), Gasoil – μη προδιαγραφόμενο

≤100

68334-30-5

649-224-00-6 (CLP)

269-822-7 (EINECS)

R40, R65, R20, R38, R51/53

Η332, Η351, Η226, Η315, Η304, Η373, Η411

ΜΑΖΟΥΤ (No 1&3, BUNKER No 1&3, RMG 380, ΔΕΗ, REFINERY FUEL)

Βαρύ μαζούτ (Νο. 6)

>95

68553-00-4

649-030-00-1 (CLP)

 

Η332, Η361, Η350, Η373, Η410

 

 

 

    2461,33

Κηροζίνη (πετρελαίου), γλυκασμένη, μη προδιαγεγραμμένη

<5

91770-15-9

649-427-00-X (CLP)

 

Η226, Η315, Η304, Η336, Η411

               

 

 

 

Ονομασία Επικίνδυνης ουσίας/ μείγματος

Χημική Ονομασία ουσίας/ συστατικού μείγματος

% Ποσοστό του συστατικού στο μείγμα

Αριθμός CAS ή άλλος αναγνωριστικός κωδικός της ουσίας

Ταξινόμηση συστατικού μείγματος

Ταξινόμηση ουσίας/ μείγματος (CLP)

Μέγιστη αποθηκευμένη ποσότητα

(σε τόνους)

 

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ (UNL 95 RON, UNL 95 RON MUM, UNL 98 RON, UNL 98.3 RON, UNL 99 RON, UNL 100 RON)

Βενζίνη

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως – μη προδιαγεγραμμένη

 

 

 

 

 

85 – 99

 

86290-81-5

649-378-00-4 (CLP)

 

 

 

 

R12, R38, R45, R46, R51/53, R63, R65, R67

 

 

 

 

Η224, Η315, Η304, Η361, Η340, Η350, Η336, Η411

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1009,78

 

 

Μεθυλο-tert-βουτυλαιθέρας, ΜΤΒΕ, 2-μεθοξυ-2-μεθυλοπροπάνιο

 

 

1 – 15

 

1634-04-4

603-181-00-Χ (CLP)

 

 

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ (96 RON LRP)

 

Βενζίνη

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως – μη προδιαγεγραμμένη

 

 

 

85 – 99

 

 

86290-81-5

 

649-378-00-4 (CLP)

 

 

 

 

R12, R38, R45, R46, R51/53, R63, R65, R67

 

 

 

 

Η224, Η315, Η304, Η361, Η340, Η350, Η336, Η411

 

Μεθυλο-tert-βουτυλαιθέρας, ΜΤΒΕ, 2-μεθοξυ-2-μεθυλοπροπάνιο

 

 

 

1 – 15

 

1634-04-4

 

603-181-00-Χ (CLP)

 

 

Ονομασία Επικίνδυνης ουσίας/ μείγματος

Χημική Ονομασία ουσίας/ συστατικού μείγματος

% Ποσοστό του συστατικού στο μείγμα

Αριθμός CAS ή άλλος αναγνωριστικός κωδικός της ουσίας

Ταξινόμηση συστατικού μείγματος

Ταξινόμηση ουσίας/ μείγματος (CLP)

Μέγιστη αποθηκευμένη ποσότητα

(σε τόνους)

 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΚΑΥΣΙΜΟ

(JET A-1)

 

Κηροζίνη (πετρελαίου), γλυκασμένη

 

 

0 – 100

91770-15-9

649-427-00-Χ (CLP)

294-799-5 (EINECS)

R10, R11,

R20, R22, R36/37/38,

R40, R50/53, R51/53, R65,

 

Η226, Η315,

Η304, Η336,

Η411

 

310,98

 

 

 

 

 

 

 

 

Για την αναφερόμενη εγκατάσταση έχει θεωρηθεί ο φάκελος κοινοποίησης και έχει καταχωρηθεί η μελέτη ασφαλείας από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή. Σε εφαρμογή του άρθρου 11 της ΚΥΑ 172058 από την αρμόδια Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της ΠΝΑΙ , η θεώρηση του φακέλου Κοινοποίησης για τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων της «ΑΡΓΩ Α.Ε.» με έδρα δραστηριότητας την Κάλυμνο στην περιοχή «Γιαννοχώραφα» του Δήμου Καλυμνίων, Νήσου Καλύμνου, ΠΕ Δωδεκανήσου, Π.Ν. Αιγαίου, Α.Φ.Μ. : 094138086, Δ.Ο.Υ. ΚΩ (τ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ) είναι κάτω του ορίου εγκαταστάσεων και δεν απαιτείται η σύνταξη ΣΑΤΑΜΕ από την ΠΝΑΙ

Η παρούσα ανακοίνωση καθώς και τα πληροφοριακά στοιχεία των παραγράφων 1-6, Μέρος 1 του παραρτήματος V της ΚΥΑ 172058/2016/(ΦΕΚ 354/Β/2016) είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,  https://www.pnai.gov.gr, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

Επίσης το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου γνωστοποιεί στο κοινό ότι διαθέτει όλες τις ανωτέρω πληροφορίες και η πρόσβαση σε αυτές είναι ανοικτή για την ενημέρωση του μετά από σχετικό αίτημα, με την επιφύλαξη της παρ. 3 (περ.α) της ανωτέρω σχετικής Κ.Υ.Α. (Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Τσιροπινά – Ερμούπολη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή προς την οποία ο καθένας μπορεί να ζητά, για να λάβει γνώση περισσοτέρων στοιχείων (τη θεωρημένη Κοινοποίηση, την καταχωρισμένη Μελέτη ασφαλείας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 7 και 7.1 της ανωτέρω σχετικής Κ.Υ.Α. καθώς και άλλες τυχόν διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες) είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης – Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου – Τμήμα Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων, (Ταχ. Διεύθυνση: Γ. Μαύρου 2, ΡΟΔΟΣ           Τ.Κ. 85100, τηλ: 22413-64866 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Επιπλέον ενημερωτικό υλικό με συνοπτικές οδηγίες τις οποίες οφείλουν να γνωρίζουν οι πολίτες που κατοικούν πλησίον βιομηχανικής εγκατάστασης η οποία διαχειρίζεται επικίνδυνες ουσίες, ώστε να λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και να γνωρίζουν την ενδεδειγμένη συμπεριφορά σε περίπτωση εκδήλωσης ενός βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης (ΒΑΜΕ) είναι ήδη καταχωρημένο στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,  https://www.pnai.gov.gr  στο θέμα Πολιτική Προστασία/Οδηγίες Προστασίας/Τεχνολογικά Ατυχήματα), καθώς και της Γ.Γ.Π.Π. (http://civilprotection.gr/Τεχνολογικά Ατυχήματα).

Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ».

 

                                                        

 

 

 

                                                                              Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                    ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   

 

 

                                                                   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ – ΑΣΠΡΟΥ             

 

                       

 

 

image_print