Πίνακες κατάταξης της ανακοίνωσης ΣΟΧ 4/2019

552592973011_2018-11-02 (2)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΜΕ ΑΔΑ_ΩΔΦΣ7ΛΞ-Γ1Η