Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων για την ΣΜΕ 2/2020 στο πλαίσιο της πράξης «ΑΝΔΙΚΑΤ» του Προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.

Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων για την ΣΜΕ 2/2020 στο πλαίσιο της πράξης «ΑΝΔΙΚΑΤ» του Προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.

ορθή επανάληψη ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ.pdf

ορθή επανάληψη ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ.pdf