ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                    

Νάξος,   23-10-2018

            Αριθμ. Πρωτ: οικ. 9675

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΑΞΟΥ

 

Ταχ. Δ/νση     : Χώρα Νάξου                                                             

Τ.Κ.                                 : 84300                                                                                           

Πληροφορίες : Παπανίκου Κ.

Τηλέφωνο      : 22853 61452

Fax                 : 22850 24790

E-mail            : penta@

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Περίληψη της με αρ. πρωτ. οικ. 9542/18-10-2018 Απόφασης επιβολής              Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4446/2016 με Α.Δ.Α.: 60ΨΡ7ΛΞ-4ΑΡ».

 

 

Το Τμήμα Ανάπτυξης Νάξου στις 18-10-2018 επέβαλε στην ΓΙΑΝ ΑΝΤΡΕΣ – Ε.ΟΡΦΑΝΟΣ Ο.Ε., επιχείρηση Εκμίσθωσης-Εκμετάλλευσης WINDSURFING-ΚΑΤΑΜΑΡΑΝ, με την επωνυμία “FLISVOS SPORT CLUB” στη Χώρα Νάξου, με ΑΦΜ 082825682, Δ.Ο.Υ. Νάξου, πρόστιμο επτακοσίων πενήντα (750,00 €) ευρώ, διότι όπως προκύπτει από το με αρ. πρωτ. 46629/27-09-2017 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Φορολογικής Διοίκησης Σύρου και την με αριθμό 06/03-10-2018 Έκθεση Ελέγχου του Τμήματος Ανάπτυξης Νάξου, εγκατέστησε εκπρόθεσμα τερματικό αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα, κατά παράβαση του άρθρου 1 της ΚΥΑ αριθμ.45231/20-04-2017 (ΦΕΚ 1445/Β΄2017) «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν.4446/2016, (Α΄240)».

 Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν.4177/08-08-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

                                                                                      

                                                                                                                                                            Μ.Ε.Π.

                                                                                                                                                    Η Προϊσταμένη

 

 

                                                                                                                                                                 Σκουμπρή Ελένη