Το Τμήμα Ανάπτυξης Νάξου στις 20-09-2021 επέβαλε στον Νινιό Ι. Γεώργιο με ΑΦΜ 160149599, Δ.Ο.Υ. Νίκαιας, ιδιοκτήτη επιχείρησης με την επωνυμία “WAVE” CAFÉ BEACH BAR στο Κουφονήσι της Νάξου, πρόστιμο ποσού πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) ευρώ, διότι όπως προκύπτει από την με αριθμό 0351/05-09-2021 Έκθεση Ελέγχου, διαπιστώθηκε παράβαση της παραγράφου 3Β του άρθρου 71, της Κ.Υ.Α91354/24.08.2017
(ΦΕΚ Β΄ 2983/2017)».
Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν.4177/08-08-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
Μ.Ε.Π.
Η Προϊσταμένη
Σκουμπρή Ελένη
 

image_print