Το Τμήμα Ανάπτυξης Νάξου στις 10-09-2018 επέβαλε στο Βαμβακόπουλο Ιωάννη, ιδιοκτήτη της επιχείρησης “ΓΙΑΝΝΗ”, στο Χαλκί Νάξου, με ΑΦΜ 033181093, Δ.Ο.Υ. Νάξου, πρόστιμο ποσού επτακοσίων πενήντα (750,00 €) ευρώ, διότι όπως προκύπτει από τα με αρ. πρωτ. 1141511/26-09-2017 και 1171922/17-11-2017 έγγραφα της ΑΑΔΕ – Υπηρεσία Ερευνών & Διασφάλισης Δημοσιών Εσόδων Αττικής Υποδιεύθυνση Γ΄, με αριθμ. πρωτ. 99922/18-09-2017 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης Δ/νση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και υπηρεσιών Τμήμα Δ΄, και την με αριθμό 04/23-08-2018 Έκθεση Ελέγχου του Τμήματος Ανάπτυξης Νάξου, είχε εγκαταστήσει, εκπρόθεσμα, τερματικό αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα, κατά παράβαση του άρθρου 1 της ΚΥΑ αριθμ.45231/20-04-2017 (ΦΕΚ 1445/Β΄2017) «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν.4446/2016, (Α΄240)».

 

 Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν.4177/08-08-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

                                                                                    

 Μ.Ε.Π.

Η Προϊσταμένη

 

Σκουμπρή Ελένη

image_print