Το Τμήμα Ανάπτυξης Νάξου στις 04-09-2018 επέβαλε στον Παντελιά Αριστείδη του Αντωνίου, ιδιοκτήτη επιχείρησης ιχθυοθεραπείας (Υποκατάστημα), στη Χώρα Νάξου, με ΑΦΜ 130684616, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, πρόστιμο ποσού χιλίων πεντακοσίων (1500,00 €) ευρώ, διότι όπως προκύπτει από το με αρ. πρωτ. 46632/27-09-2017 έγγραφο της ΔΟΥ Σύρου και την με αριθμό 03/27-07-2018 Έκθεση Ελέγχου του Τμήματος Ανάπτυξης Νάξου, δεν είχε εγκαταστήσει τερματικό αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα, κατά παράβαση του άρθρου 1 της ΚΥΑ αριθμ.45231/20-04-2017 (ΦΕΚ 1445/Β΄2017) «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν.4446/2016, (Α΄240)».

 Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν.4177/08-08-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

                                                                                      

Μ.Ε.Π.

  Η Προϊσταμένη

 

 Σκουμπρή Ελένη