ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΛΟΥ

 

Ταχ. Δ/νση     : Μήλος                                                         

Τ.Κ.              : 84800                                                                                    

Πληροφορίες : Θ. Μπαληκτσή

Τηλέφωνο      : 22873 61227

Fax                 : 22870 21091

E-mail: pemta@2885.syzefxis.gov.gr

 

 

 

 

     

ΘΕΜΑ: «Περίληψη της με αρ. πρωτ. 83723/2007/02-07-2018 Απόφασης επιβολής    Διοικητικού Προστίμου του Ν.4446/2016 με Α.Δ.Α.: 6Χ417ΛΞ-ΝΨΡ ».

 

 

      Το Τμήμα Ανάπτυξης Μήλου στις 02-07-2018 επέβαλε στον ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ ΑΡΓΥΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ με ΑΦΜ 099643553, Δ.Ο.Υ. Γ΄ ΠΕΙΡΑΙΑ και έδρα στην περιοχή Αδάμαντα νήσου Μήλου, πρόστιμο επτακοσίων πενήντα ( 750,00 € ) ευρώ, διότι όπως προκύπτει από (α) το με αρ. πρωτ. με αρ. πρωτ. 103945/28-09-2017 έγγραφο της Δ/νσης Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας της Αγοράς Προϊόντων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, με το οποίο διαβιβάστηκε η με αρ. πρωτ. 53576/15-09-2017 καταγγελία της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων)/ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ και (β) την με αριθμό 02/20-06-2018 Έκθεση Ελέγχου του Τμήματος Ανάπτυξης Μήλου και τα προσκομισθέντα στοιχεία, είχε υποβάλλει στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ/κατάστημα Μήλου αίτημα απόκτησης τερματικού αποδοχής καρτών, το οποίο καταχωρήθηκε στις 28-07-2017, ήτοι μετά την παρέλευση της ορισθείσας προθεσμίας από την Εγκύκλιο αρ.πρ.83942/27-07-2017 (ήτοι την 27-07-2018) και είχε εγκαταστήσει τερματικό αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα, εκπρόθεσμα, παράβαση της παρ. 1, του άρθρου 65 του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α/22-12-2016), όπως ορίστηκε από το άρθρο 2 και σύμφωνα με το άρθρο 4 της Απόφασης 45231/2017 (ΦΕΚ 1445/Β/27-04-2017) και σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγρ. (6.β) του άρθρου 4 της ιδίας ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την παράγρ. 2 του άρθρου 1 της ΚΥΑ αριθμ. 86437/3-8-2017 (Β΄2881).

   Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν.4177/08-08-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».                                                                                                       

 Η Προϊσταμένη Τ.Α. Μήλου

  Μπαληκτσή Θωμαή

image_print