ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

(Αρ. πρωτ   5057/28-11-2019)

 

      Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδ/σου, Τμήμα Εμπορίου Π.Ε. Ρόδου, επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο   χιλίων πεντακοσίων  (1.500,00)  ΕΥΡΩ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α/2016)  σε συνδυασμό µε το άρθρο 4 παρ. 1 της αριθ. 45231/20-4-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1445/Β΄/27-4-2017),  στην επιχείρηση  «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διότι  κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στην επιχείρησή τους, από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκε ότι το κατάστημα διέθετε τερµατικό αποδοχής καρτών πληρωµών και µέσων πληρωµής µε κάρτα (POS), ωστόσο δεν δεχόταν την πληρωμή με κάρτα για ποσά μικρότερα των πέντε (5,00) ευρώ (με ανάρτηση σχετικής πινακίδας).

 

                Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                       α.α.

         ΔΟΜΝΙΚΑ ΝΕΑΓΚΟΥΕ