Περίληψη Πράξης επιβολής προστίμου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 4177/2013

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ.pdf