Το Γραφείο Προστασίας Καταναλωτή του Τμήματος Ανάπτυξης Π.Ε. Θήρας, επιβάλει στην επιχείρηση κου HUSSAIN AHMAD "ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ" με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας ΚΑΔ. 5610 "Δραστηριότητες Υπηρεσιών Εστιατορίων και Κινητών Μονάδων Εστίασης", με έδρα την Μεσσαριά Θήρας Ν. Κυκλάδων, και με Α.Φ.Μ.064720213 Δ.Ο.Υ. Θήρας, Διοικητικό Πρόστιμο:

Α). Χιλίων Πεντακοσίων (,00) ευρώ, για παράβαση του άρθρου 65 του ν. 4446/2016 ΦΕΚ 240/Β΄ και σύμφωνα με το άρθρο 1 και άρθρο 4 παρ. 1 της ΚΥΑ 45231/2017 ΦΕΚ 1445/27-04-2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 της ΚΥΑ
86437/2017 (Β’ 2881), διότι κατά το έλεγχο 03-08-2017 από την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) ΑΤΤΙΚΗΣ, δεν είχε αποκτήσει τερματικό αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα (POS) και δενεπέδειξε κάποιο σχετικό έγγραφο με το οποίο να πιστοποιείται η αίτηση ή απόρριψη αιτήματος του για έγκριση χορήγησης τερματικού από αδειοδοτημένο πάροχο ή πιστωτικό ίδρυμα.
Β). Πεντακοσίων (500) Ευρώ για ελλιπείς Τιμοκατάλογους, το οποίο αποτελεί παράβαση του άρθρου 71 παρ. 3 της Υ.Α. 91354/24-08-2017 ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017.
Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4177/8-8-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς
προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΑΒΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ