«Περίληψη Πράξης Επιβολής Διοικητικού Προστίμου »

     Το Γραφείο Προστασίας Καταναλωτή του Τμήματος Ανάπτυξης Π.Ε. Θήρας, Επιβάλλει συνολικό  Διοικητικό Πρόστιμο Τριών Χιλιάδων Πεντακοσίων (3.500,00) Ευρώ, στην  

IONASCU NINA  του PABEL,  "ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΠΙΤΣΑΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ" στον Αθηνιό Θήρας , με  Α.Φ.Μ.: 109295550  Δ.Ο.Υ. Θήρας, για τις κάτωθι παραβάσεις της της Υ.Α. Α2-718/2014 :

α).  Παράβαση του άρθρου 85 παρ. 3,  (έλλειψη αναρτημένης πινακίδας «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜIΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)».Διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) Ευρώ.

β).  Παράβαση του άρθρου 91 παρ. 4, ελλιπείς τιμοκατάλογοι . Διοικητικό πρόστιμο  πεντακόσια  (500,00) ευρώ.

γ). Πώληση σε πρόχειρες συσκευασίες χωρίς τις απαραίτητες ενδείξεις και με αναγραφή "ΦΑΒΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ – FAVA BEANS FROM SANTORINI 500gr", (Παραπλανητικές ενδείξεις),  για φάβα Σαντορίνης η οποία είναι προϊόν Π.Ο.Π. Παράβαση του άρθρου 1 παρ. ε)  της Υ.Α. Α2-718/2014 ΦΕΚ 2090/Β/2014 (ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).    Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) Ευρώ.

   Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4177/8-8-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

Η Περίληψη Πράξης

image_print