«Περίληψη Πράξης Επιβολής Διοικητικού Προστίμου ».

 

     Το Γραφείο Προστασίας Καταναλωτή του Τμήματος Ανάπτυξης Π.Ε. Θήρας, Επιβάλλει συνολικό  Διοικητικό Πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) Ευρώ, στον ΚΟΥΤΣΟΥΚΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΑΝΔΡΕΑ,  "Αναψυκτήριο-Εστιατόριο" στον Αθηνιό Θήρας , με  Α.Φ.Μ.: 033565906  Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, για τις κάτωθι παραβάσεις της της Υ.Α. Α2-718/2014 :

α)  Παράβαση του άρθρου 85 παρ. 3,  (έλλειψη αναρτημένης πινακίδας «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜIΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)», Διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) Ευρώ.

β)  Παράβαση του άρθρου 91 παρ. 4, (ελλιπείς τιμοκαταλόγους)Διοικητικό πρόστιμο  πεντακόσια (500,00) ευρώ.

 

 Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4177/8-8-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

Η Περίληψη Πράξης