«Περίληψη Πράξης Επιβολής Διοικητικού Προστίμου »

     Το Γραφείο Προστασίας Καταναλωτή του Τμήματος Ανάπτυξης Π.Ε. Θήρας, Επιβάλλει  Διοικητικό Πρόστιμο  πεντακοσίων (500,00) Ευρώ, στον  XHAFERAJ BEHAR& ΣΙΑ Ε.Ε.  ,  "ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ" στον Αθηνιό Θήρας , με  Α.Φ.Μ.: 999554863  Δ.Ο.Υ. Θήρας, για  Έλλειψη βιβλίου Δελτίων Παραπόνων, το οποίο αποτελεί παράβαση του άρθρου 96 παρ. 1 της Υ.Α. Α2-718/2014 ΦΕΚ 2090/Β/2014  (ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

     Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4177/8-8-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

 Η Περίληψη Πράξης