Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η     Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

 

 

1. Η Δ.Τ.Ε Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ” με συνολικό προϋπολογισμό 20.136,76 € (συμπεριλαμβάνει δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, προϋπολογισμού 16.239,32 € (συμπεριλαμβάνει δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα και αναθεώρηση).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού σε ψηφιακή μορφή (CD) (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) καθώς και Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, Τιμολόγιο Προσφοράς & περισσότερες πληροφορίες από την έδρα της υπηρεσίας Πλατεία Ελευθερίας, μέχρι τις 26/07/2018 ημέρα Πέμπτη αφού καταβληθεί το απαιτούμενο ποσό.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22413-63163, FAX επικοινωνίας 22413-63139, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Γεώργιος Περάκης.

3. α)Η καταληκτική ημέρα και ώρα υποβολής προσφορών είναι: 31/07/2018 ημέρα  Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Την ίδια μέρα και μετά το πέρας της ως άνω ώρας γίνεται και η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.

β)Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται, κατά περίπτωση, στην ΕΕΕΕ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία.

γ) Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , μόνο βάσει τιμής. Οι οικονομικοί φορείς προσφέρουν επί μέρους ποσοστά έκπτωσης , σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016. 

4. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί

α)οικονομικοί φορείς, εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., και καλύπτουν τις κατηγορίες  και τάξεις του έργου , δηλαδή τις τάξεις Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

β) οικονομικοί φορείς, που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

γ) οικονομικοί φορείς ,που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, οι οποίοι προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της διακήρυξης.

δ)ενώσεις οικονομικών φορέων υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016 και όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ.21.3 της διακήρυξης.

7. Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Νομού Δωδεκανήσου  Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 6

ΚΑΕ 9913

                                  

                                               

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

   Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

        

 

 

ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΛΛΙΑΣ

 

 

 

ΝΙΚ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Μ.

 

 

 

 

   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ  

 

 

 

 

 

           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ