ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΛΟΥ

 

Ταχ. Δ/νση     : Μήλος                                                         

Τ.Κ.              : 84800                                                                                    

Πληροφορίες : Θ. Μπαληκτσή

Τηλέφωνο      : 22873 61227

Fax                 : 22870 21091

E-mail: pemta@2885.syzefxis.gov.gr

 

 

ΘΕΜΑ: «Περίληψη της με αρ. πρωτ. 72093/1701/05-06-2018 Απόφασης επιβολής  Διοικητικού Προστίμου του Ν.4446/2016 με Α.Δ.Α.: ΨΓ5Ψ7ΛΞ-ΛΛΞ».

 

 

      Το Τμήμα Ανάπτυξης Μήλου στις 05-06-2018 επέβαλε στον ΜΑΜΙΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ με ΑΦΜ 065011941, Δ.Ο.Υ. Γ΄ ΠΕΙΡΑΙΑ και έδρα τις Καμάρες νήσου Σίφνου, πρόστιμο επτακοσίων πενήντα ( 750,00 € ) ευρώ, διότι όπως προκύπτει από (α) το με αρ. πρωτ. με αρ. πρωτ. 118671/31-10-2017 έγγραφο της Δ/νσης Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας της Αγοράς Προϊόντων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, με το οποίο διαβιβάστηκε η με αρ. πρωτ. 15249/19-10-2017 καταγγελία της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) / ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / ΔΟΥ Δ΄ ΠΕΙΡΑΙΑ και (β) την με αριθμό 01/23-05-2018 Έκθεση Ελέγχου του Τμήματος Ανάπτυξης Μήλου, είχε εγκαταστήσει τερματικό αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα, εκπρόθεσμα, παράβαση της παρ. 1, του άρθρου 65 του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α/22-12-2016), όπως ορίστηκε από το άρθρο 2 και σύμφωνα με το άρθρο 4 της Απόφασης 45231/2017 (ΦΕΚ 1445/Β/27-04-2017) και σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγρ. (6.β) του άρθρου 4 της ιδίας ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την παράγρ. 2 του άρθρου 1 της ΚΥΑ αριθμ. 86437/3-8-2017 (Β΄2881).

 

   Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν.4177/08-08-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».                                                                                                       

 

                                                                                           Η Προϊσταμένη Τ.Α. Μήλου   Μπαληκτσή Θωμαή

 

 

image_print