ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Ερμούπολη : 07/02/2014       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                      Αριθμ. πρωτ : Οικ. 688

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                  

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

Ταχ.Δ/νση: Αντωνίου Μάτεση                    

Πληροφορίες: Μ. Ελευθερίου                                                                            

Τηλέφωνο:  22810-88742                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΡΣΕΛΑ                   

Telefax : 22810-84267                                                                          

E-mail   : daktemk@1730.syzefxis.gov.gr                

                                                                                           

                                                                                                            

Θέμα: Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. οικ. 634/07-02-2014 επιβολής Διοικητικού

            Προστίμου  του Ν. 4177/08-08-2013 με Α.Δ.Α. : ΒΙΡ27ΛΞ – 5ΛΩ

         

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων επιβάλλει πρόστιμο δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2500 €) στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΒΙΔΑΛΗΣ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό μητρώου 27746/81/Β/92/20, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 094387459 και έδρα στην Κύπρου 156 & Κωνσταντινουπόλεως 91 Αργυρούπολη Αθήνα για παράβαση του  Άρθρου 98,  (Προωθητικές Ενέργειες ) και Άρθρου 1 παρ. 4 α και 4 β (Μη τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις και Ελλιπής τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις), της υπ.αριθ. Α2-861/22-08-2013 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» που διαπιστώθηκε στο υποκατάστημα αυτής στην Ερμούπολη της Σύρου σύμφωνα με την Υπ. αριθ.7/30-01-2014 Έκθεση Ελέγχου του Τμήματος Εμπορίου Κυκλάδων.

Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 24 του Ν. 4177/08-08-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»

           

                                                                           

                                                                         Ο Αν. Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

                                                                                                     ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

 

                                                                                    ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ