ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Ερμούπολη : 01/10/2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                 Αριθ. πρωτ. :  3043

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                  

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Αντωνίου Μάτεση              

Ταχ.Κώδ. :  841 00 Σύρος                                                   

Πληροφορίες: Ι. Σιγάλας                                                                                 

Τηλέφωνο:  22810-88742                                                                 

Telefax : 22810-84267                                                                          

E-mail : daktemk@1730.syzefxis.gov.gr                

                                                                                           

                                                                                                             

Θέμα: Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1660/22-05-2018 επιβολής Διοικητικού Προστίμου  του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΩΘΠΖ7ΛΞ-0Γ5

            Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Εμπορίου Κυκλάδων επιβάλλει πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ στην επιχείρηση με την επωνυμία «Σαββόπουλο Δημήτριο Εστιατόριο “Αρόδους” που βρίσκεται στον Άγιο Στέφανο της Κύθνου με ΑΦΜ: 038525079  – ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ, σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΚΥΑ 45231/2017, επειδή κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από την υπηρεσία μας διαπιστώθηκε ότι, δεν υπήρχε τερματικό αποδοχής καρτών πληρωμών (POS) κατά παράβαση της παραγράφου 1 του Άρθρου 65 του Ν. 4446/2016 και της ΚΥΑ 45231/20-04-2017 (Β΄ 1445).

            Η παράβαση διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε το Τμήμα Εμπορίου Κυκλάδων στην ως άνω επιχείρηση, σύμφωνα με την Υπ. αριθ. 14/06-09-2018 Έκθεση Ελέγχου της παραπάνω Υπηρεσίας.

Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 24 του Ν. 4177/08-08-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

           

 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

                                                                                                 Ανάπτυξης Κυκλάδων

                                                                                                          

                                                                                              

 Μουρσελάς Κωνσταντίνος

 

image_print