ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Ερμούπολη: 24/11/2021   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                 Αριθ. πρωτ.: οικ. 2668

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                  

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Αντωνίου Μάτεση              

Ταχ. Κώδ. :  841 00 Σύρος                                                  

Πληροφορίες: Ι. Σιγάλας                                                                                 

Τηλέφωνο:  22810-88742                                                                 

Telefax : 22810-84267                                                                          

E-mail : daktemk@1730.syzefxis.gov.gr                

                                                                                           

Θέμα: Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. οικ. 2617/24-11-2021 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν.4177/08-08-2013

           Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων – Τμήμα Εμπορίου επιβάλλει πρόστιμο στην επιχείρηση με την «ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ» ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, που βρίσκεται στην Λεωφόρο Μεγαλόχαρης 43, συνολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ, επειδή διαπιστώθηκαν παραβάσεις των παραγράφων 2 και  3 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 91354/24-08-2017 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (ΦΕΚ Β΄ 2983/2017) για συναλλαγές με τους καταναλωτές  που αναφέρουν ότι:

  1. Δεν υπήρχε αναρτημένη πινακίδα σε εμφανές σημείο στο χώρο του ταμείου με την ένδειξη ότι «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)» και στην αγγλική γλώσσα, ως εξής: «CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT (RECEIPT – INVOICE) HAS NOT BEEN RECEIVED» κατά παράβαση της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 91354/24-08-2017 (ΦΕΚ Β΄ 2983/2017) για συναλλαγές με τους καταναλωτές, πρόστιμο χιλίων (1000€) ευρώ.
  2. Δεν υπήρχε ένδειξη τιμής στο πωλούμενο προϊόν τετράδα αλκαλικές μπαταρίες «VINNIC» ΑΜ3 ΑΑ size LR6 1,5V σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 που αναφέρει ότι: «Η πινακίδα με τις απαιτούμενες ενδείξεις, όπως προβλέπεται στα επόμενα άρθρα, τοποθετείται επί ή στο σημείο του πωλούμενου προϊόντος και πρέπει να είναι άμεσα και απόλυτα εμφανής στον καταναλωτή. Οι αναφερόμενες στο άρθρο 2 ενδείξεις, είναι αναγεγραμμένες υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα, με ισομεγέθη, ευδιάκριτα και ευανάγνωστα γράμματα με τέτοιο τρόπο ώστε να καθίστανται άμεσα ορατές και αντιληπτές από τον καταναλωτή. Ειδικά η τελική τιμή πώλησης πρέπει να αναγράφεται με έντονη γραφή (bold) και να συμπεριλαμβάνει τον αναλογούντα σε αυτή Φ.Π.Α», πρόστιμο πεντακοσίων (500€) ευρώ.

  

 

Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 24 του Ν. 4177/08-08-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

 

 

                                                             Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

        ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

 

 

                                                                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ

 

image_print