Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων επιβάλλει πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000,00 €) στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 004688001000, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 999842977 και έδρα στην Αγίου Δημητρίου 63 Άλιμος Αθήνα για παράβαση του  Άρθρου 1 παρ. 4α (Μη τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις), της υπ.αριθ. Α2-861/22-08-2013 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» που διαπιστώθηκε στο υποκατάστημα αυτής στην Ερμούπολη της Σύρου σύμφωνα με την Υπ. αριθ.8/06-02-2014 Έκθεση Ελέγχου του Τμήματος Εμπορίου Κυκλάδων.

ΑΔΑ: ΒΙΡ87ΛΞ-6Τ8

image_print